Уписи со настава на македонски јазик


Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив. Редовните студенти и вонредните студенти студираат како студенти со еднакво финансирање на студиите, односно школарината е иста.

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за безбедносно инжeнерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од четири години односно осум семестри во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:


Уписи со настава на англиски јазик


На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за безбедносно инжeнерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат:

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2023/2024 година ќе се запишат: