Студиска програма
Менаџмент и претприемништво

ekonomija-2024-msu (3)

Четиригодишни студии

Име на студиската програма: Менаџмент и претприемништво
Факултет: Факултет за економија и организација на претприемништво
Тип на студии: додипломски (прв циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Студентски статус: редовен или вонреден
Времетраење на студиите: 4 години (осум семестри)
Вкупно предмети: 40
Вкупно ЕКТС: 240
Стручен назив: дипломиран економист (насока: Менаџмент и претприемништво)
Годишна школарина: 1230 евра

Менаџмент и претприемништво е нова студиска програма на Факултетот за економија и организација на претприемништво, која доаѓа како наследник на студиската програма со најмногу запишани студенти – Менаџмент на организација. Студиите се со времетраење од четири години, односно осум семестри.

На студиската програма Менаџмент и претприемништво како студенти ќе бидете запознаени со основите на менаџментот, бизнис стратегиите, психологијата на бизнис, менаџментот со човечки ресурси, но ќе изучувате и предмети од економијата кои ќе ви бидат значајни за менаџирањето на компаниите или организациите каде ќе работите во иднина.

Додипломски студии

Достапни во Свети Николе и Битола.

Предметите од оваа студиска програма ќе ви дадат јасна слика за менаџерските функции, улоги, одлуки и вештини. Детално ќе ги проучите сите менаџерски функции – планирање, организирање, раководење и контролирање. Ќе се посвети внимание на решавањето на проблеми и донесување одлуки, справување со организациски конфликти и управување во кризни ситуации. Преку вежби, како идни менаџери ќе бидете запознаени со повеќе начини на тимска работа и воспоставување и одржување на комуникацијата и соработка со експерти од разни области.

Во рамките на четиригодишните студии се опфатени 40 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има задолжителни и изборни предмети. Од можните два изборни предмети, студентите избираат само еден. Од можни три предмети, се избираат два предмети. Од можни четири предмети, студентите избираат само два.

Откако ќе дипломирате ќе се стекнете со стручен назив дипломиран економист и диплома што отвора широк спектар на можности за вработување и градење на успешна кариера.

Програма
четиригодишни студии

1 семестар

 • Микроекономија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Математика за бизнис
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Основи на менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Англиски јазик 1
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Деловна етика
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Информациони системи
  Изборен

  6 ЕКТС

2 семестар

 • Макроекономија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Принципи на сметководство
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Статистика
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Англиски јазик 2
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Вовед во бизнис
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Деловно комуницирање
  Изборен

  6 ЕКТС

3 семестар

 • Принципи на маркетинг
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Претприемништво
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Трговско право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Руски јазик 1
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Менаџерска економија
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Монетарна економија
  Изборен

  6 ЕКТС

4 семестар

 • Јавни финансии
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Организациско однесување
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Финансиско сметководство
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Маркетинг политика на цени
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Руски јазик 2
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Психологија на бизнис
  Изборен

  6 ЕКТС

5 семестар

 • Менаџмент на човечки ресурси
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Проектен менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Деловно планирање
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Оперативен менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Портфолио менаџмент
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Осигурување
  Изборен

  6 ЕКТС

6 семестар

 • Меѓународен менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Стратегиски менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Финансиски менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Управување со ризици
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Анализа на финансиски извештаи
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Стратегиски маркетинг
  Изборен

  6 ЕКТС

7 семестар

 • Маркетинг менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Кризен менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Сметководство на деловен менаџмент
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Е-бизнис
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Менаџмент на мал бизнис
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Логистика
  Изборен

  6 ЕКТС

8 семестар

 • Инвестициски менаџмeнт
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Менаџмент на промени
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Меѓународни економски односи
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Меѓународна трговија
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Банкарски менаџмент
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Ревизија
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Дипломска работа
  Задолжителен

  6 ЕКТС

Услови
за упис

Право на запишување на прв циклус на студии имаат кандидатите со завршено четиригодишно средно образование во државата или во странство со положена државна или меѓународна матура.

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети, дипломирани лица и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Документи
за упис

При пријавувањето за упис на прв циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 •   Диплома за положена државна или меѓународна матура;
 •   Свидетелства од сите 4 години;
 •   Копија од извод од матична книга на родените;
 •   Копија од државјанство;
 •   4 мали фотографии во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр 16.

Годишна
школарина

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1230 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, како и 20% за бранители.

Сите информации за школарината можете да ги пронајдете овде, а информации за финансиска помош и достапните попусти можете да најдете овде.

Постави
прашање

CAPTCHA image