ISU was a Co-organizer of a Conference in Samarkand, Uzbekistan

The fifth Philosophical Dialogue “EAST-WEST” ended in Ohrid
6 October 2019
Two Students from the International Slavic University went on a student exchange in Lipetsk, Russia
16 October 2019

ISU was a Co-organizer of a Conference in Samarkand, Uzbekistan

The international conference “International academic cooperation” was held in Samarkand, Uzbekistan at the beginning of October 2019.

The conference was organized within intranational cooperation between the Samarkand State Institute of Economics and Service, Tambov State University “G. R. Derzhavin” from Russia and the International Slavic University “Gavrilo Romanovich Derzhavin” from the Republic of North Macedonia.

Славјански коорганизатор на конференција во Узбекистан

На почетокот на октомври во Самарканд, Узбекистан, се одржа Меѓународната конференција „Меѓународна академска соработка: Проблеми и перспективи“.Конференцијата е организирана во рамките на меѓународната соработка помеѓу Институтот за економија и услуги Самарканд од Узбекистан, Тамбовскиот државен универзитет Г. Р. Державин од Русија и Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Република Северна Македонија.

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Monday, October 21, 2019