Создадениот имиџ на универзитетот овозможи потпишување повеќе договори за соработка со бројни компании вклучени во бизнисот во Република Северна Македонија, но и надвор, нудејќи им на нашите студенти можност за усовршување на своите работни вештини и професионално вклучување во бизнисот.


Моќни партнерства за подобра иднина


Потпишани се договори и за наставна, научна и истражувачка работа со многу универзитети од различни земји. Низ годините нашите меѓународни врски ги продлабочувавме преку реализацијата на бројни проекти, студентски размени, конференции, работилници, обуки, семинари.

 1. Тамбовски државен универзитет „Г. Р. Державин“ – Тамбов, Русија  
 2. Московски државен регионален универзитет – Москва, Русија (05.08.2015)
 3. Липецки државен педагошки универзитет – Липецк, Русија (15.04.2016)
 4. Северно-Кавкаски Федерален универзитет – Ставропол, Русија (25.10.2014)
 5. Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Бугарија 
 6. Универзитет „Мегатренд“ – Белград, Србија (14.12.2010)
 7. Универзитет „Јуридикум“ – Виена, Австрија (08.01.2013)
 8. Педагошки факултет во Врање – Државен универзитет Ниш – Ниш, Србија (02.12.2016)
 9. „Паневропски универзитет“ – Бања Лука, Република Српска (04.05.2015)
 10. Универзитет „Витез“ – Травник, Босна и Херцеговина  (16.03.2012)
 11. ВСУ „Черноризец Храбар“ – Варна, Бугарија  (20.05.2013)
 12. Алфа БК универзитет – Србија (18.07.2015)
 13. Педагошки факултет- Врање, Србија (02.12.2016)
 14. Азурлингва – Ница, Франција  (09.01.2017)
 15. Гетијде колеџ – Холандија (06.02.2017)
 16. Великотрновски универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Велико Трново, Бугарија  (27.01.2016)
 17. Уралски федерален универзитет „Првиот претседател на Руската Федерација – Борис Николаевич Елцин“ – Екатеринбург, Руска Федерација (22.12.2017)
 18. Економски факултет при Универзитетот во Љубљана, Словенија. (30.04.2018)
 19. Технички универзитет – Габрово, Бугарија (07.08.2015)
 20. Висока школа за бизнис економија и претприемништво – Белград, Србијa(09.06.2017)
 21. Висока школа „ЦМС – Центар за мултидисциплинарни студии“ – Тузла, БиХ (26.12.2016)
 22. Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии – Софија, Бугарија  (30.05.2012)
 23.  Висока школа за телекомуникации и пошти – Софија, Бугарија (23.11.2019)
 24. Универзитетот „Фехми Агани“ – Ѓаковица, Република Косово (23.09.2021)
 25. Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац  (28.05.2021)
 26. Анекс на договор за соработка со Паневропски Универзитет „Апеирон“ – БиХ, Р. Српска, Бања Лука (04.05.2015)
 27. Универзитет во Чандигар – Индија (16.11.2021)
 28. Договор за соработка со Колеџ за меѓународен менаџмент „Глобус“ – Приштина, Косово (05.01.2022)
 29. Договор за соработка со Државен аграрен Универзитет во Одеса – Одеса, Украина (16.02.2022)
 30. Киевски национален Универзитет за технологија и дизајн – Киев, Украина (16.02.2022)
 31. Меморандум за соработка со Висока школа за безбедност и економија – Пловдив, Бугарија (18.02.2022)
 32. Договор за соработка со Сулејман Демирел Универзитет – Испарта, Турција (18.04.2022)
 33. Меморандум за соработка со Махариши Маркандешвар – Мулана, Амбала, Индија (18.04.2022) (Обновен на 03.04.2023)
 34. Меморандум за соработка со Универзитетот во Ниш, Србија (24.05.2022)
 35. Договор за соработка со Здружението за балканска историја – Букурешт, Романија (10.10.2022)
 36. Договор за соработка со Lovely Professional University – Чахеру, Фагвара, Пенџаб, Индија (24.02.2023)
 37. Договор за соработка со Универзитетот Сардар Пател – Мадја Прадеш, Индија (20.03.2023)

 1. Историско – филолошка фондација „А. А. Ховански“ – Воронеж, Русија (04.11.2017)
 2. Договор за соработка помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Комплексот за меѓусекторски истражувања и технологија (КМИТ) – Микрохирургија на око – Тамбовска филијала во посредство на МСУ.
 3. Договор за соработка со Центар за национална и меѓународна безбедност – Белград (11.12.2018)
 4. Рамковен договор за соработка со Институтот за социјални и економски иницијативи – Украина (Свети Николе, 10.11.2021)

Домашна соработка


 1.  Меморандум за соработка со Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска и театарска академија, ЕСРА Париз – Скопје – Њујорк (Свети Николе, 30.01.2014)
 2.  Билатерален договор со Меѓународниот Визион Универзитет од Гостивар (Свети Николе, 12.03.2019)
 3. Договор за соработка со Универзитетот „Мајка Тереза“ (УМТ) од Скопје (Свети Николе, 19.04.2019)

 1. Меморандум за разбирање со Здружение за унапредување на здравјето „Глобал Хелт Линк“ од Скопје (Свети Николе, 04.12.2017)
 2. Меморандум за соработка со Агенција за млади и спорт на РСМ (АМС) (Скопје, 15.12.2017)
 3. Меморандум за соработка со Судски совет на РСМ (Скопје, 18.12.2015)
 4. Меморандум за соработка со Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе  (Свети Николе, 22.06.2016)
 5. Меморандум за соработка со Национална установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип  (Свети Николе, 15.01.2016)
 6. Договор за соработка со ДАУ ДООЕЛ „Бониер“ – Куманово  (Куманово, 13.04.2010)
 7. Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка со Организација на работодавачи на РСМ – Скопје (Свети Николе, 24.11.2014)
 8. Договор за соработка со АД „Мода“ – Свети Николе (Свети Николе, 02.11.2010)
 9. Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка со Сојуз на синдикатите на РСМ (Свети Николе, 11.12.2014)
 10. Договор за соработка со ЈЗУ Општа болница Велес  (29.10.2010)
 11. Договор за соработка со ДПРИС Даталаб МК ДООЕЛ  (30.05.2018)
 12. Договор за соработка со Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје  (30.05.2017)
 13. Договор за соработка со Министерство за внатрешни работи на РСМ  (07.02.2018)
 14. Договор за соработка со Групација Лакталис – „Идеал Шипка“ – Битола  (26.12.20216)
 15. Договор за соработка со приватна установа за деца Центар за ран детски развој БОНБОНЧИЊА – Битола  (21.10.2016)
 16. Договор за изведување на практична настава на студенти со Стопанска банка АД – Скопје  (13.05.2016)
 17. Договор за соработка со „Орион инженеринг“ – Прилеп  (04.01.2016)
 18. Договор за соработка со ОУ „Малина Попиванова“ – Кочани  (Кочани, 20.12.2016)
 19. Договор за образовно – научна соработка СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе (Свети Николе, 17.03.2015)
 20. Договор за соработка со Филозофското друштво на РСМ – Скопје – (09.01.2015)
 21. Договор за образовно – научна соработка со СОУ „Димитар Мирасчиев“ (22.04.2015)
 22. Договор за образовно – научна соработка со ЈНУ Институт за национална историја, Скопје (20.02.2015)
 23. Меморандум за соработка со БАЛКАН ГРИН ХАУС ДОО, Свети Николе (18.03.2015)
 24. Договор за соработка со ЈУ Дом за доенчиња и мали деца, Битола  (15.03.20216)
 25. Договор за соработка со МАКПРОГРЕС ДОО, Виница (Свети Николе, 10.04.2021)
 26. Меморандум за соработка со Дирекција за заштита и спасување  (13.12.2013)
 27. Договор за соработка со Уставен сум на РСМ (03.02.2015)
 28. Договор за соработка со Нотарска Комора на РСМ (18.02.2015)
 29. Меморандум за соработка со Дирекција за заштита на лични податоци (Битола, 16.10.2021)
 30. Меморандум за соработка со ЈУ Центар за социјална работа – Виница (20.05.2016)
 31. Меморандум за соработка со Ротари Клуб, Велес (25.08.2017)
 32. Договор за соработка со МВР (Скопје, 07.02.2018)
 33. Договор за практична работа во затвор Куманово (20.07.2018)
 34. Меморандум за соработка со Центар за социјална работа – Битола (26.09.2018)
 35. Договор со Македонски полициски синдикат (Свети Николе, 15.05.2019)
 36. Меморандум за соработка со Македонско здружение за маркетинг (Свети Николе, 31.05.2019)
 37. Меморандум за соработка со Првата детска амбасада во светот Меѓаши (Свети Николе, 20.08.2019)
 38. Договор за соработка со Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РСМ (Свети Николе, 15.10.2020)
 39. Договор за соработка со Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РСМ (Свети Николе, 15.10.2020)
 40. Меморандум за соработка со Здружение за заштита при работа на Општина Битола (Битола, 29.10.2020)
 41. Меморандум за соработка помеѓу Институт за култура и уметност при МСУ и Општина Куманово (Куманово, 04.03.2021)
 42. Договор за соработка со Независен синдикат на одбраната (Свети Николе, 25.10.2021)
 43. Меморандум за соработка со Специјал градба Дооел – Скопје (Свети Николе, 26.04.2022)
 44. Договор за соработка со Меѓународна полициска асоцијација (Свети Николе, 10.12.2021)
 45. Меморандум за соработка со Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје (Свети Николе, 09.02.2023)
 46. Договор за соработка со Независен синдикат на државна администрација (НСДА), (Свети Николе, 20.04.2022)
 47. Меморандум за соработка со Основниот суд, Битола (Свети Николе, 29.03.2023)
 48. Меморандум за соработка со Евротип – КС Групација (Свети Николе, 27.09.2023)
 49. Договор за соработка со Витаминка АД Прилеп (Свети Николе, 18.01.2024)

 1.  Меморандум за соработка со ЈУ Меѓуопштински Центар за Социјална Работа, Штип – практична настава (06.03.2024)
 2. Меморандум за соработка со Фондација за развој на локалната заедница, Штип – практична настава (06.03.2024)
 3. Меморандум за соработка со ООУ „Димитар Влахов“, Штип – практична настава (06.03.2024)
 4. Меморандум за соработка со нотар Лидија Симонова Трајчева, Штип – практична настава (06.03.2024)
 5. Меморандум за соработка со Средношколска академија за бизнис администрација (САБА), Скопје (06.03.2024)
 6. Меморандум за соработка со НУ-У Библиотека „Гоце Делчев“, Штип – практична настава (11.03.2024)
 7. Меморандум за соработка со ОУК Дом на млади, Штип – практична настава – практична настава (11.03.2024)
 8. Меморандум за соработка со Адвокатско друштво Наков и Бошков, Штип – практична настава (11.03.2024)
 9. Меморандум за соработка со Фондација ПРОГРЕСИВ АКАДЕМИЈА Винива, Виница – практична настава (25.03.2024)
 10. Меморандум за соработка со ЈЗУ Психијатриска болница Негорци – практична настава (26.03.2024)
 11. Меморандум за соработка со нотар Антонио Јанчев, Гевгелија – практична настава (26.03.2024)
 12. Меморандум за соработка со ООУ Крсте Мисирков, Гевгелија – практична настава (26.03.2024)
 13. Меморандум за соработка со СОУ Јосиф Јосифовски, Гевгелија – практична настава (26.03.2024)
 14. Меморандум за соработка со СОУ Димитар Мирасчиев, Штип – практична настава (28.03.2024)
 15. Меморандум за соработка со ОЈУДГ „7 септември“, Пехчево – практична настава (29.03.2024)
 16. Меморандум за соработка со ОЈУДГ „Весели Цветови“, Делчево – практична настава (29.03.2024)
 17. Меморандум за соработка со СОУ „Миле Јаневски Џингар“, Македонска Каменица – практична настава (29.03.2024)
 18. Меморандум за соработка со СОУ „Богданци“, Богданци – практична настава (29.03.2024)