После мобилноста


По завршувањето на мобилноста, единицата на МСУ каде престојувал дојдовниот студент е должна да му издаде Уверение за положени испити (Transcript of Records) на англиски јазик во согласност со програмата по која студентот е дојден, а во студентското досие се приложува и Уверението за положени испити на македонски јазик.