м-р Михаела Ѓорчева, Раководител на КМО и Еразмус+ координатор

+389 70 308 557


Раководителот на Канцеларијата за меѓународни односи ја организира работата на КМО и го подготвува годишниот план на канцеларијата, вклучувајќи ги и активностите во рамките на Еразмус+ програмата. Раководителот на КМО ја организира работата на Еразмус+ координаторите на секоја единица и учествува во подготвувањето на интернационалната стратегија на универзитетот.

Со раководителот на КМО можете да стапите во контакт за прашања поврзани со соработка на меѓународни проекти, стратешки партнерства, меѓународни договори и програми за меѓународна мобилност.

international@msu.edu.mk

Јазици за комуникација: македонски, англиски, шпански, руски.

Викторија Велкова

Еразмус+ координатор на Факултетот за економија и организација на претприемништво


Можете да контактирате со Викторија Велкова за мобилност на Факултетот за економија и организација на претприемништвото.

viktorija.velkova@msu.edu.mk

м-р Милена Спасовска

Еразмус+ координатор за Факултетот за психологија


Можете да контактирате со м-р Милена Спасовска за мобилност на Факултетот за психологија.

milena.spasovska@msu.edu.mk

Билјана Данева

Еразмус+ координатор на Факултетот за безбедносно инженерство


Можете да контактирате со Билјана Данева за мобилност на Факултетот за безбедносно инженерство.

biljana.daneva@msu.edu.mk

Софија Радончиќ

Еразмус+ координатор на Факултетот за информатика


Можете да контактирате со Софија Радончиќ за мобилност на Факултетот за информатика.

sofija.radoncic@msu.edu.mk

д-р Марија Гроздановска

Еразмус+ координатор на Факултетот за правни науки


Можете да контактирате со д-р Марија Гроздановска за мобилност на Факултетот за правни науки.

marija.grozdanovska@msu.edu.mk

Викторија Велкова, Службеник за сместување

+389 70 308 557


Можете да контактирате со службеникот за сместување за информации и детали за достапното сместување. Ние, како институција домаќин, им помагаме на дојдовните корисници на мобилност за наоѓање сместување во согласност со барањата на Еразмус+ повелбата.

viktorija.velkova@msu.edu.mk

Јазици за комуникација: македонски, англиски

Здружение на студенти МСУ


Можете да контактирате со Здружението на студенти на МСУ за да стапите во контакт со локални студенти кои можат да ви помогнат пред и за време на мобилноста. Тие можат да ви помогнат на различни начини - можат да ве известат каков вид облека треба да подготвите, можат да ве пречекаат на аеродром, да ви помогнат во организирање на сместувањето и да ви ги објаснат секојдневните културни предизвици што може да ги сретнете. Нашата студентско здружение работи со „Систем на пријатели“ и може да го олесни процесот на мобилност. Вие само треба да стапите во контакт, и тие ќе го најдат вашиот пријател-ментор кој ќе ви помага во мобилноста!

info@zs.msu.edu.mk

Податоци за МСУ

 • Полн назив на македонски: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ Свети Николе - Битола
  Полн назив на англиски: Megjunaroden Slavjanski Univerzitet "Gavrilo Romanovich Derzhavin" Sveti Nikole
  Адреса: Маршал Тито 77, 2220 Свети Николе, Република Северна Македонија
  PIC: 937193922
  Еразмус код: MK SKOPJE19
  OID: E10037780
  Еразмус+ универзитетска повелба: download here.