Обврски после завршувањето на мобилноста


Корисникот е должен по завршувањето на мобилноста во предвидениот рок да достави до МСУ:

  • изјава од партнер институцијата во странство за деновите на престој на мобилноста, потпишана од институцијата домаќин;
  • извештај за Еразмус+ искуството (EU Survey).