Потребните информации за мобилност на наставен кадар


За дојдовниот кадар на МСУ апликациите се прифаќаат во тек на целата академска година. За да може да аплицира дојдовниот наставен или административен кадар треба да е избран како корисник на мобилност од неговата високообразовна институција.

Кадарот може да аплицира доколку неговата високообразовна институција има интеринституционален договор со МСУ. Доколку нема претходен интеринституционален договор, МСУ може да пристапи кон потпишување на интеринституционален договор.

Кадарот аплицира преку електронска апликација. Апликациите се одговараат тековно, како што пристигнуваат.

Откако ќе добие апликација, Канцеларијата за меѓународни односи на МСУ доставува покана до потенцијалниот корисник на мобилност од друга матична институција, доколку се исполнети условите за реализација на мобилноста на МСУ.

Корисниците на мобилност чии апликации ќе бидат прифатени го доставуваат предлог Договорот за настава, односно Договорот за стручно усовршување. Доколку доставениот предлог ги задоволува стандардите на Еразмус+ програмата, се склучува Договорот за настава, односно Договор за стручно усовршување. По склучувањето на Договорот за настава, односно Договорот за стручно усовршување, Еразмус+ координаторот стапува во контакт со дојдовниот кадар и испраќа информации и препораки за неговиот престој.

На дојдовниот кадар се испраќа пакет со информации за МСУ на англиски јазик.

Канцеларијата за меѓународни односи обезбедува професионална, административна, логистичка, техничка и јазична поддршка на дојдовниот кадар.

Канцеларијата за меѓународни односи треба да ги презентира условите за достапно сместување на дојдовниот кадар, доколку бараат асистенција. Овие услови се презентираат пред почетокот на мобилноста.

Канцеларијата за меѓународни односи треба да овозможи поддршка при обезбедување на осигурителна полиса, доколку дојдовниот кадар побара помош.

Канцеларијата за меѓународни односи треба да им ги посочи на дојдовните корисници на мобилност потенцијалните ризици за време на периодот на мобилност, да им даде насоки за превенција, но и насоки за активности кои треба да се преземат во итни случаи. Канцеларијата за меѓународни односи треба да им го презентира Протоколот за безбедна мобилност на сите дојдовни корисници на мобилност.

Канцеларијата за меѓународни односи треба да обезбеди интеграција на дојдовниот кадар во МСУ со назначување на колега-ментор.

За подобра социјална интеграција, Канцеларијата за меѓународни односи по потреба на дојдовниот корисник на мобилност може да му обезбеди почетнички јазичен курс по македонски јазик.


Организации кои ги исполнуваат условите


Организацијата која испраќа дојдовен кадар мора да биде:

 • Високообразовна институција од земја член на ЕУ или трета земја поврзана со Програмата носител на Еразмус+ Универзитетската Повелба , или
 • Високообразовна институција од трета земја која не е поврзана со Програмата призната од надлежните органи, која потпишала меѓуинституционални договори со нивните партнери од земја членка на ЕУ или трета земја поврзана со Програмата, или,
 • Во случај на кадар кој е поканет да предава во високообразовна институција: која било јавна или приватна организација (која не е носител на Еразмус+ Универзитетската Повелба) во земја-членка на ЕУ или трета земја поврзана со Програмата или трета земја која не е поврзана со Програмата, која е активна на пазарот на трудот или во областа на образованието, обуката, младите, истражувањето и иновациите. На пример, таква организација може да биде:
 1. Јавно или приватно, мало, средно или големо претпријатие (вклучувајќи општествени претпријатија);
 2. Јавно тело на локално, регионално или национално ниво;
 3. Социјален партнер или друг претставник на работниот век, вклучувајќи стопански комори, занаетчиски/професионални здруженија и синдикати;
 4. Истражувачки институт;
 5. Фондација;
 6. Училиште/институт/ образовен центар (на кое било ниво, од предучилишно, до средно образование, вклучувајќи стручно образование и образование за возрасни);
 7. Непрофитна организација, здружение, невладина;
 8. Тело кое обезбедува кариерно насочување, професионално советување и информативни услуги

Времетраење на мобилноста


Од 2 дена до 2 месеци физичка мобилност, со исклучок на времето на патување. Во случај на мобилност која вклучува трети земји кои не се поврзани со Програмата, времетраењето мора да биде од 5 дена до 2 месеци.

И во двата случаи, минималните денови мора да бидат последователни.

Во случај на поканет кадар од претпријатија, минималното времетраење е 1 ден физичка активност.

Наставната активност треба да содржи минимум 8 часа настава неделно (или пократок период на престој). Доколку мобилноста трае подолго од една недела, минималниот број на наставни часови за нецелосна недела треба да биде пропорционален на времетраењето на таа недела. Важат следните исклучоци:

Нема минимален број или часови на настава за поканетиот кадар од претпријатијата.

Доколку наставната активност се комбинира со активност за обука во текот на еден период во странство, минималниот број на часови на настава неделно (или кој бил краток период на престој) се намалува на 4 часа.


Место (места) на активностите


Кадарот мора да го спроведе физичката мобилност во која било земја-членка на ЕУ или трета земја поврзана со Програмата или трета земја што не е поврзана со Програмата, различна од земјата на организацијата- испраќач и земјата на постојан престој на кадарот.


Учесници кои ги исполнуваат условите


 • Кадар вработен во високообразовна институција во земја член на ЕУ или трета земја поврзана со Програмата или трета земја што не е поврзана со Програмата.
 • Кадар од кое било претпријатие од која било земја, вработен во јавна или приватна организација (која што не е  високообразовна институција дел од Еразмус+ Универзитетската Повелба) активна на пазар на трудот, или на полето на образованието, на обука на младината, на истражувањето и на иновациите е поканет да предава во високообразовна институција во која било земја.

Други потребни критериуми


Мобилноста на кадарот може да биде во период на настава во комбинација со период на обука, а истовремено ќе се смета за целокупен наставен период. Мобилноста на наставата или мобилноста на обуката може да се одржи во повеќе од една организација која е примател во иста земја, додека се смета за период на настава и обука со минимално времетраење од почетокот на пријавувањето.

Мобилноста на наставниот кадар може да биде во која било област.

Мобилноста на наставниот кадар може да вклучува обезбедување на обука за развој на партнер на високообразовната институција.

Вработениот, институцијата која е испраќач и институцијата која е примател мора да потпишат договор за мобилност.