Високо образование меѓу програмски земји


1) Патување – придонес за трошоците за патување

Мобилност на студенти

Студенти од високото образование и неодамна дипломирани студенти испратени од високообразовни институции од најоддалечените региони на земјите членки на ЕУ, Кипар, Исланд, Малта и прекуокеанските земји и територии поврзани со земјите членки на ЕУ и кои одат во програмските земји или партнерските земји од регионите 5 или 14, како и студенти и неодамна дипломирани студенти со помалку можности за краткорочна мобилност:Растојанија на патување

Стандардно патување – Износ  Зелено (еколошко) патување – Износ

Меѓу 10 и 99 КМ:

23 евра по учесник
Меѓу 100 и 499 КМ: 180 евра по учесник

210 евра по учесник

Меѓу 500 и 1.999 КМ: 275 евра по учесник

320 евра по учесник

Меѓу 2.000 и 2.999 КМ:

360 евра по учесник

410 евра по учесник

Меѓу 3.000 и 3.999 КМ:

530 евра по учесник

610 евра по учесник

Меѓу 4.000 и 7.999 КМ:

820 евра по учесник

8.000 КМ или повеќе: 1.500 евра по учесник

 • Студентите и неодамна дипломираните студенти кои не добиваат поддршка за патување може да се одлучат за зелено (еколошко) патување. Во овој случај, тие ќе добијат еднократен придонес од 50 евра како дополнителен износ за поединечната поддршка и до 4 дена дополнителна поединечна поддршка за покривање на деновите на патување за повратно патување, доколку е соодветно.

Мобилност на персонал

Растојанија на патување Стандардно патување – Износ Зелено (еколошко) патување – Износ
Меѓу 0 и 99 КМ: 23 евра по учесник
Меѓу 100 и 499 КМ: 180 евра по учесник 210 евра по учесник
Меѓу 500 и 1.999 КМ: 275 евра по учесник 320 евра по учесник
Меѓу 2.000 и 2.999 КМ: 360 евра по учесник 410 евра по учесник
Меѓу 3.000 и 3.999 КМ: 530 евра по учесник 610 евра по учесник
Меѓу 4.000 и 7.999 КМ: 820 евра по учесник
8.000 КМ или повеќе: 1.500 евра по учесник
 • „Растојанието на патување“ претставува растојанието меѓу местото на потекло и на настанот, додека „износот“ го покрива придонесот за патувањето до и од местото на настанот.

2) Поединечна поддршка за физичка мобилност

Мобилност на студенти од високото образование:

 • Мобилност на студенти за студии освен за студенти од најоддалечените региони и прекуокеанските земји и територии

 

Држава домаќин  

Износ месечно

 

Група 1

Програмски земји со повисоки трошоци за живот

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка

Партнерски земји од регионот 14

 

490 – 600

Група 2

Програмски земји со средни трошоци за живот

Австрија, Белгија, Германија, Франција, Италија, Грција, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија

Партнерски земји од регионот 5

 

 

490 – 600

Група 3

Програмски земји со пониски трошоци за живот

Бугарија, Хрватска, Република Чешка, Естонија, Латвија, Литванија, Унгарија, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турција, Србија

490 – 540

 • Мобилност на студенти за студии освен за студенти од најоддалечените региони и прекуокеанските земји и територии

Мобилност од

До Износ
Најоддалечени региони и територии Програмски земји и партнерски земји од регионите 5 и 14

700 евра месечно

 • Мобилност за студенти за стажирање: дополнителен износ за поединечна поддршка од 150 евра месечно. Студентите и неодамна дипломираните студенти со помалку можности кои учествуваат во стажирање имаат право да добијат дополнителен износ за студенти и неодамна дипломирани студенти со помалку можности и дополнителен износ за стажирање.
 • Студенти и неодамна дипломирани студенти со помалку можности: дополнителен износ за поединечна поддршка од 250 евра месечно. Студентите и неодамна дипломираните студенти за краткорочна физичка мобилност добиваат 70 евра дневно до 14 ден од активност и 50 евра дневно меѓу 15-тиот до 30-тиот ден на активност.

Мобилност на персоналот од програмските земји:

 

 

Персонал од програмските земји

Држава домаќин

Износ по ден во евра

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка

Партнерски земји од регионот 14

80-180

Австрија, Белгија, Германија, Франција, Италија, Грција, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија

Партнерски земји од регионот 5

70-160

Бугарија, Хрватска, Република Чешка, Естонија, Латвија, Литванија, Унгарија, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турција, Србија

60-140


Високо образование меѓу програмски и партнерски земји


1) Патување – Придонес за трошоците за патување

Студенти и неодамна дипломирани студенти кои одат во партнерски земји освен во партнерските земји од регионите 5 и 14:

Растојанија на патување Стандардно патување – Износ Зелено (еколошко) патување – Износ
Меѓу 10 и 99 КМ: 23 евра по учесник
Меѓу 100 и 499 КМ: 180 евра по учесник 210 евра по учесник
Меѓу 500 и 1.999 КМ: 275 евра по учесник 320 евра по учесник
Меѓу 2.000 и 2.999 КМ: 360 евра по учесник 410 евра по учесник
Меѓу 3.000 и 3.999 КМ: 530 евра по учесник 610 евра по учесник
Меѓу 4.000 и 7.999 КМ: 820 евра по учесник
8.000 КМ или повеќе: 1.500 евра по учесник
 • „Растојанието на патување“ претставува растојанието меѓу местото на потекло и на настанот, додека „износот“ го покрива придонесот за патувањето до и од местото на настанот.

За мобилност од програмски до партнерски земји, освен регионите 5 и 14, студентите и неодамна дипломираните студенти со помалку можности мора да добијат поддршка за патување.

Студентите и неодамна дипломираните студенти кои не добиваат поддршка за патување може да се одлучат за зелено (еколошко) патување. Во овој случај, тие ќе добијат еднократен придонес од 50 евра како дополнителен износ за поединечната поддршка и до 4 дена дополнителна поединечна поддршка за покривање на деновите на патување за повратно патување, доколку е соодветно.

Мобилност на персонал

Растојанија на патување

Стандардно патување – Износ

Зелено (еколошко) патување – Износ

Меѓу 0 и 99 КМ:

23 евра по учесник
Меѓу 100 и 499 КМ: 180 евра по учесник

210 евра по учесник

Меѓу 500 и 1.999 КМ:

275 евра по учесник 320 евра по учесник
Меѓу 2.000 и 2.999 КМ: 360 евра по учесник

410 евра по учесник

Меѓу 3.000 и 3.999 КМ:

530 евра по учесник 610 евра по учесник
Меѓу 4.000 и 7.999 КМ: 820 евра по учесник

8.000 КМ или повеќе:

1.500 евра по учесник

2) Индивидуална поддршка

Мобилност на персоналот од програмски до партнерски земји од регионите 1 – 4 и 6 – 13

Износ дневно во евра

 

180

 

износот дневно се пресметува на следниот начин:

До 14-тиот ден на активност: износот дневно по учесник како што е наведено во табелата погоре

+

меѓу 15-тиот и 60-тиот ден на активност: 70 % од износот дневно по учесник како што е наведено во табелата погоре

Мобилност на студенти во високото образование меѓу програмски и партнерски земји

Од До Износ
Програмски земји Партнерски земји од региони

1 – 4 и 6 – 13

700 евра месечно

 

Програмски земји Партнерски земји од региони  5 и 14 Се применуваат некои стапки како за мобилност за ученици меѓу програмски земји
 • Студенти и неодамна дипломирани студенти со помалку можности: дополнителен износ на поединечната поддршка од 250 евра/месечно.
 • Мобилност за студенти за стажирање: дополнителен износ за поединечна поддршка од 150 евра месечно важи само во случајот на мобилност кон партнерски земји од регионите 5 и 14.
 • Студенти и неодамна дипломирани студенти за краткорочна физичка мобилност добиваат 70 евра дневно до 14-тиот ден на активност и 50 евра дневно меѓу 15-тиот до 30-тиот ден на активност.
 • Студенти и неодамна дипломирани студенти со помалку можности за краткорочна физичка мобилност добиваат дополнителен износ на поединечната поддршка од 100 евра за период на активност за физичка мобилност од 5 до 14 дена и 150 евра за период од 15 до 30 дена. Дополнителниот износ за стажирање не важи во овој случај.

Програмски држави

Земји членки на ЕУ:
Белгија, Грција, Литванија, Португалија, Бугарија, Шпанија, Луксембург, Романија, Република Чешка, Франција, Унгарија, Словенија, Данска, Хрватска, Малта, Словачка, Германија, Италија, Холандија, Финска, Естонија, Кипар, Австрија, Шведска, Ирска, Латвија, Полска

Трети држави асоцирани со програмата:

Република Северна Македонија, Исланд, Норвешка, Србија, Лихтенштајн, Турција

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерски земји

Трети земји кои не се асоцирани со програмата:

 

Регион 1

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора

Регион 2

Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Грузија, Молдавија, Територија на Украина призната од меѓународното право

Регион 3

Алжир, Египет, Изреал, Јордан, Либан, Либија, Мароко, Палестина, Сирија, Тунис

Регион 4

Територијата на Русија призната од меѓународното право

Регион 5

Бангладеш, Бутан, Камбоџа, Кина, Северна Кореја, Индија, Индонезија, Лаос, Малезија, Малдиви, Монголија, Мјанмар, Непал, Пакистан, Филипини, Шри Ланка, Тајланд и Виетнам

Земји со високи приходи: Брунеи, Хонг Конг, Јапонија, Кореја, Макао, Сингапур и Тајван

Регион 6

Авганистан, Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Туркменистан, Узбекистан

Регион 7

Иран, Ирак, Јемен

Земји со високи приходи: Бехреин, Кувајт, Оман, Катар, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати

Регион 8

Кукови Острови, Фиџи, Кирибати, Маршалски Острови, Микронезија, Науру, Ниуе, Палау, Папуа Њу

Гвинеја, Самоа, Соломонските Острови, Источен Тимор, Тонга, Тувалу, Вануату

Земји со високи приходи: Австралија, Нов Зеланд

Регион 9 Ангола, Бенин, Боцвана, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо Верде, Централна Африка

Република, Чад, Комори, Конго, Конго – Демократска Република, Брегот на Слоновата Коска, Џибути,

Екваторијална Гвинеја, Еритреја, Есватини, Етиопија, Габон, Гамбија, Гана, Гвинеја, Гвинеја-Бисао,

Кенија, Лесото, Либерија, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавританија, Маурициус, Мозамбик,

Намибија, Нигер, Нигерија, Руанда, Сао Томе и Принципе, Сенегал, Сејшели, Сиера Леоне, Сомалија, Јужна Африка, Јужен Судан, Судан, Танзанија, Того, Уганда, Замбија, Зимбабве

Регион 10 Аргентина, Боливија, Бразил, Чиле, Колумбија, Костарика, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагва, Панама, Парагвај, Перу, Уругвај и Венецуела
Регион 11 Антигва и Барбуда, Бахамите, Барбадос, Белизе, Куба, Доминика, Доминиканска Република, Гренада, Гвајана, Хаити, Јамајка, Свети Китс и Невис, Сент Лусија, Свети Винсент и Гренадини,

Суринам и Тринидад и Тобаго

Регион 12

САД и Канада