После завршување на периодот на мобилноста


Институцијата-домаќин, на крајот од периодот на мобилност, ќе ви обезбеди Препис на оцените што содржи целосен, точен и навремен запис од вашите постигнувања.

Ќе се осигураме дека сите ЕКТС кредити стекнати како резултати од учењето постигнати за време на период на студирање/обука во странство, вклучително и за време на комбинираната мобилност, се целосно и автоматски признаени како што е договорено во договорот за учење и потврдено со преписот на оцени/сертификат за стажирање. Тие ќе бидат пренесени без одлагање во вашето досие и ќе се вклучат во вашиот степен на образование без ваша дополнителна работа или оценување и ќе бидат видливи во преписот на оцените од студентот и во Додатокот на дипломата.Ќе обезбедиме вклучување на задоволително завршените активности од студирање и/или стажирање во крајниот запис на постигнувањата на студентот (во Додатокот на дипломата).

Откако ќе се вратите од мобилноста, ние ќе ве охрабруваме да се вклучите во активности на Здружението на студенти како и да ги споделите вашите искуства на информативните сесии и за време на кампањите за регрутирање. Исто така, ќе ја објавиме вашата успешна приказна на нашата веб-страница и на нашите профили на социјалните мрежи, со цел да ги охрабриме другите студенти да аплицираат за период на мобилност.

  1. Во согласност со Договорот за учење, имате право на целосно академско признавање  од страна на вашата институција испраќач за активности кои сте ги извршиле на задоволително ниво во текот на периодот на мобилноста.
  2. Доколку студирате во странство, во рамките на пет недели од објавување на вашите резултати, вашата институција примач ќе испрати Препис на оцените (Уверение за положени испити) до вас и до вашата институција испраќач, што ги покажува вашите кредити и добиените оценки. По примањето на вашиот Препис на оцени, вашата институција испраќач ќе ви обезбеди целосни информации за препознавање на вашите достигнувања. Доколку сте вклучени во високообразовна институција лоцирана во програмска земја, признаените предмети ќе се назначат во вашиот Додаток на дипломата, односно Уверението за положени испити.
  3. Ако сте на студентска пракса, вашата компанија ќе ви издаде Сертификат за извршената пракса, која ќе ги сумира извршените задачи и евалуацијата. Вашата институција испраќач исто така ќе ви издаде и Препис на оцените, ако тоа е дел од Договорот за учење. Ако праксата не е дел од курикулумот и вие сте вклучени во високообразовна институција од програмска земја, периодот на мобилноста ќе биде наведена во Додатокот на дипломата и, доколку сакате, во вашиот Еуропас документ за мобилност. Ако сте неодамна дипломиран од институција лоцирана во програмска земја, ве охрабруваме да побарате Еуропас документ за мобилност.
  4. Треба да направите он-лајн проценка на јазикот, доколку е достапна на јазикот на настава/работа во странство, за да се следи лингвистичкиот напредок за време на вашата мобилност.
  5. Треба да пополните прашалник за да дадете повратна информација за вашиот период на мобилност на Еразмус + до институцијата-домаќин и испраќач, до соодветната Национална агенција и Европската комисија.
  6. Ве охрабруваме да го споделите вашето искуство за мобилност со вашите пријатели, колеги студенти, персоналот во вашата институција, новинарите итн., за да им овозможите на другите луѓе да имаат корист од вашето искуство, вклучително и младите луѓе.