Документи


Општи документи


 • Еразмус+ координатори – Download here
 • Еразмус+ програмски водич – Download here
 • Кодови на предмети според области – Download here
 • Меѓуинституционален договор – Download here

Еразмус+ документи за наставен и административен кадар


 • Апликација за Еразмус+ – Download here
 • Анекс – Договор за наставен ангажман- Download here
 • Анекс – Договор за стручно усовршување на административен персонал – Download here
 • Потврда за пристигнување и заминување за кадар – Download here
 • Потврда за наставен ангажман – Download here
 • Потврда за обука – Download here
 • Пресметка за патни трошоци за кадар – Download here
 • Дневница- Download here