Често поставувани прашања


Кои се критериумите за селекција на кандидати за Еразмус+ програмата?


Критериумите за селекција секоја година се одредуваат од Еразмус+ конкурсот. Најважниот критериум е академскиот успех што претставува просекот од сите оценки на студентот, и тој треба да биде над 7.0. Во исклучителни случаи, апликантите со просек на оценки помал од 7.0 а над 6.5 може да аплицираат, но само со две препораки од професори. Како додаток на овој критериум се исто така и квалитетот на мотивационо писмо и придонесот на кандидатот во активностите на Студентското здружение на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.


Кога се објавува конкурсот за Еразмус+?


Конкурсот за Еразмус+ се објавува на почетокот на летниот семестар за мобилности кои може да се реализираат во текот на следната академска година. Со исклучок, конкурсот може да се продолжи и повторно да се отвори до јуни за мобилности во летниот семестар од наредната година. Конкурсот за Еразмус+ е отворен во текот на целата година а сите можности се објавени тука.


Која е разликата помеѓу Еразмус+ и CEEPUS програмата?


Главната разлика помеѓу овие две програми за мобилност се државите. Додека со Еразмус+ програмата се аплицира за ЕУ држави (КА107 активностите се за сите држави во светот), CEEPUS програмата ги мобилизира државите од Централна и Источна Европа. Исто така, програмите варираат во времетраењето на мобилноста како и во износот на финансиската поддршка. Меѓу другото, во рамките на Еразмус+ програмата постои можност да се реализира професионална пракса додека со CEEPUS програмата постои можност само за студирање.


Дали може да се реализира Еразмус+ мобилност во земји кои се надвор од Европа?


Да, тоа може да се релизира во рамките на Еразмус+ КА107 акција.


Дали може да се оди на студентска мобилност на универзитети со кои Меѓународниот Славјански Универзитет нема склучено меѓуинституционален договор?


Условите кои мора да се исполнат пред реализирање на мобилноста во рамките на Еразмус+ програмата се содржат во склучениот меѓуинституционален договор во соработка со универзитетите и партнерските високообразовни институции од странство. Во пракса ова значи дека студентот може да аплицира на универзитет со кој Меѓународниот Славјански Универзитет нема договор, но идните студентите треба да одберат три потенцијални институции и се препорачува да одберат најмалку еден странски универзитет со кој Меѓународниот Славјнски Универзитет веќе има потпишано Еразмус+ меѓуинституционален договор. Листата со унивезитети со кои се има потпишано договори се наоѓа на следниов линк. Доколку студентот сака да реализира мобилност на универзитет со кој Меѓународниот Славјански Универзитет нема потпишано договор, студентот може да се обрати до Канцеларијата за меѓународни односи за да може да се прати Еразмус+ договор и да се потпише и на тој начин да може да се реализира мобилноста во таа институција. Важно е тој договор да се потпише пред почетокот на мобилноста.


Колку изнесува финансиската поддршка во рамките на Еразмус+ програмата за мобилност?


Финансискиот износ за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата за академската 2019/2020 година е сума од 400 до 500 евра месечно пресметано во денари и е еднакво на трошоците за живот во земјата домаќин. Студентите со низок социоекономски статус имаат право да аплицираат за додатна финансиска помош во износ од 200 евра месечно како и студентите со посебни потреби кои може да добијат додатна помош за потребите за инвалидитет, хронични заболувања. Студентите кои одат на Еразмус+ мобилност со цел реализирање на професионална пракса имаат право на додатни 100 евра месечно. Финансиската помош за мобилност во рамките на КА107 проект (партнерски земји) е 700 евра месечно плус патни трошоци.


Кога студентот ќе ја добие Еразмус+ стипендијата?


Исплатата се прави во денари на банкарска сметка која е одреден во самиот финансиски договор и е 80% од вкупната сума на стипендијата пред заминување и 20% после враќањето од мобилност. Ако студентот има потреба од рано исплаќање поради одреден причини (купување авионски билети, плаќање кауција за дом), може да се обрати во Канцеларијата за меѓународни врски. Конечната сума на финансиска помош се определува после враќањето кога студентот треба да ја поднесе и потврдата од странската институција со одредениот почетен датум и крајниот датум на мобилност. Во случај кога студентот ќе ја скрати мобилноста, се редуцира вкупната финансиска поддршка.


Дали студентите треба да бидат осигурани пред да заминат на мобилност?


Студентите уште пред да заминат на својата студентска мобилност, се обрзани да потпишат некоја осигурителна полиса која мора да ги покрива следниве работи:

  • Здравствено осигурување
  • Патничко осигурување.

Изборот на осигурителната полиса е личен избор на секој студент, а копија од склучената полиса треба да се прикачи на Договорот кој се склучува помеѓу Универзитетот и студентот.


Што ќе се случи доколку студентот не положи испит?


Што се однесува до финансиите, студентот треба да обезбеди доказ (препис или транскрипт на оцени) дека барем ги слушал предавањата, и иако не ги положил испитите тоа не би требало да биде проблем во врска со исплаќањето на остатокот од стипендијата. Но, од академска гледна точка, во случај кога студентот постигнал помалку ЕКТС кредити отколку оние кои се предвидени со Договорот за учење, ќе има обврска да ги компензира разликите во поените преку полагање на еден или повеќе испити на својот матичен Факултет, а катедрата за тоа носи посебна одлука.


Дали студентот треба да ја враќа стипендијата ако не ги заврши своите обврски?


Ако студентот не ги заврши своите обврски кои се одредени во Еразмус+ договорот, финансиските средства треба да се вратат делумно или целосно.


Колку пати еден студент може да оди на Еразмус+ мобилност додека студира?


Студентот може да добие финансиска поддршка за мобилност во вкупно траење од 12 месеци за секое ниво на студирање (додипломски, постдипломски) без разлика на бројот и видот на активност (студиски престој или професионална пракса). Студентите од интегрирани студии може да останат на мобилност дури до 24 месеци.


Колку најкратко може да трае една мобилност?


За Еразмус+ програмата, минималното времетраење на една мобилност е три месеци за студиски престој и два месеци за професионална пракса.


Кој може да се пријави на конкурсот за мобилности?


Студентите од Меѓународниот Славјански Универзитет кои се запишани на најмалку втора година на додипломски студии и имаат добиено најмалку 60 ЕКТС (освен во случај на Еразмус+ професионална пракса која може да се реализира во прва година на додипломски студии).


Дали може Еразмус+ мобилноста да се реализира после дипломирање?


Лицето кое дипломирало може да реализира мобилност, но само за професионална пракса, ако се осигура дека мобилноста ќе заврши во текот на една година од денот на завршување на студиите и дека апликацијата е поднесена додека студентот сè уште студира. Повеќе информации во врска со оваа можност ќе бидат објавени на Конкурсот за Еразмус+ Студентска Мобилност, кој додатно ќе биде отворен.


Дали студентот треба да има сертификат за познавање на странскиот јазик за земјата во која ќе ја реализира мобилноста?


Не. Освен во случај ако странската институција каде што студентот планира да ја реализира мобилноста не го бара тоа. Еразмус+ програмата на студентите им нуди можност да посетуваат бесплатен јазичен курс што го подготвува студентот за мобилност. Повеќе информации во врска со онлајн курсеви може да најдете тука.


Како на студентот му се гарантира признавање на периодот на мобилност, после враќање во својата матична институција?


Договорот за учење (или Договорот за професионална пракса во Професионалната пракса) е гарант за тоа. Студентот пред да замине на мобилност, треба да го контактира Еразмус+ координаторот, а исто така и странската институција (катедра) , и во согласност со нив, да се потполни листа на предмети кои треба да ги слуша и испити кои треба да ги положи. Ако студентот ги исполнил сите обврски кои се споменати во документите, за него не би требало да постојат непријатни изнендаувања после престојот во странство. Формата на овие договори како и Интернационалниот Водич за Мобилност којшто ја дефинира процедурата на признавање, може да се најдат тука.


Како се потполнува Договорот за учење? 


Договорот за учење се состои од три дела: првиот дел (Пред мобилност) се потполнува пред да се реализира мобилноста и содржи листа на предмети за кои студентот треба да оди на мобилност, и кои треба да се во договор со координаторот од матичната институција, вториот дел (Тек на мобилноста) кој се потполнува во текот на мобилноста, но само во случај кога има промена на предметите или времетраењето на мобилноста, и трет дел, После мобилноста, којшто се потполнува после реализација на мобилноста, и тој дел всушност е транскрипт на кредитите и потврда за датумот на мобилноста. Странските институции вообичено не ги издаваат како дел од договорот После Мобилноста, туку како одделни документи. Студентите кои одат на Еразмус+ пракса, го потполнуваат Договорот за студирање во согласност со менторот во матичната институција.


Кој треба да се контактира во врска со информации за програмите за студирање и насоките кои се нудат од странските високообразовни интитуции?


Програмите за студирање вообичаено може да се најдат на интернет страниците на секоја институција а за повеќе информации за можни промени, достапност на посакуваните курсеви а размена на студенти и јазикот на настава, треба да се контактираат координаторите за Еразмус+ на својата институција или оние на соодветните факултети или катедри.


Дали одбраните предмети треба да се еднакви со предметите на студиската програма на матичниот Факултет?


Не. Целта на мобилноста е да се здобие разнолико знаење и способности од оние кои студентот ќе ги добие во случај да не реализира некаква мобилност. Сепак, кога се одбираат предметите, потребно е да се консултира координаторот за Еразмус+ на матичната институција бидејќи таа институција ја прави конечната одлука и ја потврдува мобилноста кога студентот ќе се врати.


Дали студентот треба самиот да ја најде институцијата-домаќин за да ја реализира Еразмус+ професионалната пракса?


Институцијата-домаќин може да ја најде и самиот студент на своја иницијатива, но исто така и со помош на матичната катедра, Канцеларијата за меѓународни односи, специјализирани агенции итн. Сепак, студентот треба да преговара со институцијата-домаќин за деталите на праксата.


Што треба да направи студентот кога ќе се врати од мобилност?


Еразмус+ студентот треба да го заврши финалниот извештај преку Алатката за мобилност (линкот се праќа преку електронска пошта после завршување на мобилноста од страна на МТ Платформата) и да го заврши OLS оценувањето на јазикот на кој се одвивала мобилноста (освен ако веќе не е постигнато ниво С2). Во тој случај неопходно е до Канцеларијата за меѓународни односи да се поднесе делот од Договорот за учење што се однесува на завршување на мобилноста или транскрипт на оцени и ЕКТС кредити и сертификат за престој на странскиот универзитет со точните датум на мобилноста (освен кога датумите и оценките не се содржат во делот од договорот После мобилност). Освен тоа, неопходно е да се побара признавање на мобилноста до Секретаријатот на Секторот.


Како се признаваат ЕКТС кредитите кои се добиени во текот на мобилноста?


Катедрата е одговорна за признавањето. Студентите потполнуваат барање за признавање и ги прикачуваат на својот Договор за учење и транскрипт на оцени кои ги поднесуваат до секретаријатот (или ЕКТС Координаторот). Штом катедрата ќе донесе одлука за го признае престојот на студентот на странски партнерски универзитет, ги добива ЕКТС кредитите и оценките, студентот оди во Канцеларијата за Додипломски и Постдипломски Студии (Студентски прашања) каде му се издава листа на признати насоки и соодветни ЕКТС кредити и оценки кои се преведуваат во македонскиот систем на оценување.


Ако студентот кој веќе ја реализира својата мобилност преку Еразмус+ мобилноста во странство сака да го продолжи периодот на мобилност, што треба да направи?


Продолжувањето на периодот на мобилност може да се побара најмалку еден месец пред конечниот договорен датум на крајот на мобилноста со испраќање на барање до координаторот на Меѓународниот Славјански Универзитет. Во случај кога постои можност за добивање финансиска поддрша на студентот, продолжувањето на мобилноста ќе биде одобрена со потпишување на додаток за финансиски договор и со дополнување на Еразмус+ договорот за учење, којшто го вклучува одобрувањето од катедрата од институцијата-испраќач и странскиот координатор. Во случај кога недостасува финасирање, студентот може ако сака, да остане на мобилност подолго време без финансиската поддршка од Еразмус+, односно да остане како студент без финансиска поддршка.