Врз основа на член 9 од Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), имателите на информации се должни редовно да водат и да ја ажурираат листата на информации со кои тие располагаат и да ги објавуваат на начин достапен за јавноста (интернет страница, огласна табла и друго).

Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува со поднесување на барање. Барањето, барателот може да го достави: усно, писмено или во електронска форма.

Овде преземете го Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер.


Службено лице за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер


Доц. д-р Елизабета Спироска
e-mail: elizabeta.spiroska@msu.edu.mk
адреса: ул.„Маршал Тито“ бр. 77, 2220 Свети Николе
тел: +389 76 426 329


Годишни извештаи до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер


Годишен извештај за 2020 година.