Акредитации

ПВУ Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ е акредитирана високообразовна установа со решение од Министерството за образование и наука на Република Македонија со бр.12-8157/1 од 20.07.2005 година.

Во 2013 година беше извршена трансформација во Универзитет со акт од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија со бр.17-338/3 од 10.01.2013 година.