Партиципација

Ценовник за партиципација за една студиска година – последипломски студии
Факултет Економија Психологија Безбедносно инж Правни науки
Партиципација 1500 1500 1700 1500
Упис на студиска година 30 30 30 30
ВКУПНО 1530 1530 1730 1530
*цените се во евра, се уплаќа во денарска противвредност
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Се плаќа на 5 рати (530 евра при упис, остатокот на 4 еднакви рати)
МОЖНИ ПОПУСТИ
Уплата во готово при упис -10%
Двајца членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -20%
Тројца или повеќе членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -25%
Попуст за бранители -20%
Студенти на МСУ кои продолжуваат втор циклус на студии -10%
Попустите може да се комбинираат.
Во партиципацијата е вклучено:
Индекс
Запишување на семестар
Заверка на семестар
Испит во поправна сесија
Поништување на испит
Пријавување на проектни активности (семинарски, есеи…)
Потврди од секаков вид
Сметка на Е-учење (бесплатни материјали и скрипти за предметите)
Членство во библиотека
Документација за работа во странтсво како студент
Животно осигурување
Трошоци за студентска организација
Единствени дополнителни трошоци надвор од партиципацијата
Изгубен индекс 300 денари
Уверение за делумно положени испити (втор циклус на студии) 1000 денари
Одбрана на магистерски труд 13.300 денари
Уверение за магистер
Авторезиме
Диплома