Изборни модули (четврта година) (стара програма, до 2020 г.)


Важно: Оваа студиска програма повеќе не е активна. Кликнете овде за новата студиска програма.


По завршувањето на тригодишните општи студии, студентот може да избере еден од модулите кои се дадени на оваа страница.

Изборните модули се наменети за студентите кои имаат намера да го продолжат своето правничко образование и да се занимаваат со специјализирана правна струка. Студентот може да го продолжи своето образование на една од петте специјализирани насоки во четвртата година од студиите, односно да освои дополнителни 60 ЕКТС.

Студиските програми траат една година (два семестри) и со нивното завршување, заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 240 кредити и одбрана на завршна дипломска работа, студентот се стекнува со стручниот назив „дипломиран правник“.

Во четвртата година студентите избираат еден од следниве модули:


CAPTCHA image