Додипломски студии

Факултетот за психологија на студентите им нуди една општа насока на четиригодишните додипломски студии.

  • Додипломски студии
    • Општа психологија (4+1)

Главната цел на додипломските студии е да ги запознае студентите со важните и суштинските поими од психологијата, кои ќе бидат квалитетна основа за продолжување на нивната кариера во конкретна психолошка дисциплина. Бидејќи е општа насока, по дипломирањето студентите лесно ќе можат да одберат која ќе биде дисциплината на која ќе се фокусираат.


Насока Општа психологија (4+1)

На Факултетот за психологија за додипломски студии акредитирана е насоката Општа психологија (4+1). Студиите се четиригодишни, односно носат 240 ЕКТС кредити.

На насоката Општа психологија, тимот од докажани професионалци ќе ви овозможи да се стекнете со непроценливо теоретско и практично знаење кое без сомнение ќе ве подготви да одговорите на сите потреби на луѓето со кои во иднина ќе работите.На оваа насока ќе изучувате предмети поврзани со едукација, ментално здравје, социјални вештини, истражувања во областа на психологијата и многу други дисциплини, кои ќе ги прошират вашите перспективи и ќе бидат цврста основа за вашиот понатамошен професионален развој.

Предметите опфаќаат продлабочени содржини од повеќе дисциплини на психологијата кои ќе ви овозможат да ја согледате интеракциската врска помеѓу средината и однесувањето на индивидуата, ќе научите повеќе за комуникацијата помеѓу луѓето, следење на промените и проблемите… Истовремено предметите треба да развијат вештини за примена на тие знаења во психолошката практика.

Во рамките на четиригодишните студии се опфатени 32 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

По подготовката на дипломскиот труд ќе се стекнете со стручен назив дипломиран психолог.

Наставна програма

Општа психологија

Факултет за психологија
Насока Општа психологија
Дипломиран психолог
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Перцептивни и сознајни процеси Задолжителен 8 240
2 Генетика Задолжителен 8 240
3 Неврофизиологија Изборен 7 210
4 Статистика Изборен 7 210
5 Вовед во методологија на експер. псих. Изборен 7 210
6 Вовед во психологијата Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Емоции и мотивација Задолжителен 8 240
8 Развојна психологија 1 Задолжителен 8 240
9 Социологија Изборен 7 210
10 Руски јазик Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Развојна психологија 2 Задолжителен 8 240
2 Здравствена психологија Задолжителен 8 240
3 Психометрија Изборен 7 210
4 Ментално здравје Изборен 7 210
5 Училишна педагогија Изборен 7 210
6 Квалитативни истражувања во псих. Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Интелигенција Задолжителен 8 240
8 Социјална психологија Задолжителен 8 240
9 Основи на меѓукултурна комуникација Изборен 7 210
10 Етика и естетика Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Психопатологија Задолжителен 8 240
2 Психодијагностика Задолжителен 8 240
3 Позитивна психологија Изборен 7 210
4 Вештина на психолошко советување Изборен 7 210
5 Развојна психопатологија Изборен 7 210
6 Основи на педагогија со дидактика Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Клиничка психологија Задолжителен 8 240
8 Форензична психологија Задолжителен 8 240
9 Психолошки правци и школи Изборен 7 210
10 Психологија на семејство Изборен 7 210
11 Супервизија и евалуација Ун. изборен 7 210
12 Психолошко тестирање Ун. изборен 7 210
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Психологија на лица со посебни потреби Задолжителен 8 240
2 Психологија на образованието Задолжителен 8 240
3 Методика на настава во психологија Изборен 7 210
4 Невропсихологија Изборен 7 210
5 Психотерапевтски методи Изборен 7 210
6 Интервенција при стрес и криза Изборен 7 210
8 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Психологија на надарени Задолжителен 8 240
8 Психологија на трудот Задолжителен 8 240
9 Медијација Изборен 7 210
10 Психологија на болка Изборен 7 210
11 Историја на Русија и Македонија Ун. изборен 7 210
12 Електронски бизнис Ун. изборен 7 210


Факултет за психологија | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за психологија се веќе започнати! ⏰Дали знаевте дека нашиот Факултет за психологија е најпопуларен на МСУ, според анкетата на Fakulteti.mk? 🤔Дури 71,4 % од матурантите кои сакаат да се запишат на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ сакаат да студираат психологија! И Вие сакате да студирате психологија? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fp/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Friday, June 16, 2017