Предавања и испити

Како да се „преживее“ првиот семестар?

Семестарот е дел од академската година кога се одржува наставата. Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри, зимски и летен. Зимскиот семестар започнува на 1 октомври и трае до 14 февруари наредната година, а летниот започнува на 15 февруари и завршува на 30 јуни.

Важно е на почетокот на годината да го проверите распоредот на предавањата на Е-индексот. Проверете во кои денови имате предавања и посетувајте ги редовно. Следете ги инструкциите на Вашиот предметен професор, работете на проектни активности, подгответе ја Вашата семинарска работа.

Следете ги термините за колоквиум и подгответе се добро. Побарајте помош од предметниот професор или асистент доколку Ви е потребно.

Распоред на активностите

Студентите од секоја насока вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат. Предавањата се одржуваат по следната шема:

Прв семестар
шест седмици предавања (средина на септември до крај на октомври)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска седмица (почеток на ноември)
шест седмици предавања (средина на ноември до средина на декември)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска недела (крај на декември)

Втор семестар
шест седмици предавања (средина на февруари до средина на март)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска седмица (крај на март)
шест седмици предавања (почеток на април до средина на мај)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска седмица (крај на мај)

Предавања

Наставата од Факултетот за информатика се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано. Распоредот на предавањата е прилагоден и за студентите кои патуваат, па така нашите студенти имаат предавања 2 до 3 дена во една седмица.

Точниот распоред на предавањата се објавува една седмица пред почетокот на предавањата и ќе биде достапен за сите студенти на сервисот Е-индекс. Во меѓувреме можете да го разгледате Академскиот календар, каде се дадени општите термини за одржување предавања и испитни сесии.

Предавањата се спој на теоријата и праксата. Во првиот дел од часот професорот го одржува предавањето и ги запознава студентите со материјата. Вториот дел од часот професорот заедно со студентите работи на практични вежби и задачи кои им помагаат на студентите да го совладаат материјалот уште додека се на предавање.

Полагање колоквиуми

За полагање на колоквиуми студентот треба да биде запишан како редовен. Вонредните студенти не се обврзани да посетуваат настава и немаат право да полагаат на колоквиуми – тие полагаат само испити по сите предмети. Колоквиумите се тестови на знаење кои се спроведуваат два пати во текот на еден семестар:

прв колоквиум – на средината од семестарот, односно после изминати 6 седмици предавања
втор колоквиум – на крајот од семестарот, односно после изминати 6 нови седмици предавања

За да се полага вториот колоквиум задолжително е да биде положен првиот. Студентите кои не положиле еден, односно два од колоквиумите полагаат испит во испитните сесии.

Со полагање на двата колоквиуми студентите не се обврзани да полагаат писмен испит.

Термините за колоквиумите се објавуваат во Е-индекс.

Секој колоквиум има теоретски и практичен дел кои се изведуваат еден по друг. Во теоретскиот дел од студентите се бара да одговорат на дадени прашања поврзани со дотогашните предавања, додека во практичниот дел студентот зависно од материјалот кој се бара изработува вежби, креира програми итн. Практичниот дел е воведен за да

Полагање испити

Во текот на една академска година има 4 испитни сесии од кои две се редовни, а две вонредни.

Првата редовна испитна сесија е во јануари и се полагаат испитите по предметите слушани во првиот семестар. Доколку студентот не ги положи сите испити во јануари, истите може да се полагаат во Априлската (вонредна) сесија. За полагање во вонредна сесија не се плаќаат казни.

Втората редовна испитна сесија се одржува во јуни и се полагаат испитите од вториот семестар. Доколку студентот не ги положи испитите во јуни, може да ги полага во Септемвриската (вонредна) сесија – исто така без плаќање на казни. Во овие сесии можат да се полагаат и испити од првиот семестар.

Пред сесијата, без разлика дали студентот претходно ги има положено двата колоквиуми, испитите треба да се пријават електронски (Е-индекс). Резултатите од испитите ќе пристигнат на корисничката сметка на студентот веднаш штом професорот ги објави.

Практична настава

Сите редовни студенти на МСУ имаат практична настава во текот на студирањето, која е организирана во соработка со многу институции и компании во Македонија.

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат фирма, односно институција каде ќе ја вршат истата. Можат да изберат некоја од институциите со кои универзитетот има договор или пак институција по нивни избор.

Самата практична настава е бесплатна, а како единствен трошок се јавува купувањето на Дневник за пракса (еднаш годишно) кој чини 100 денари.

Формирање на оценка кај редовни студенти

Студентите на факултетот можат да се запишуваат како редовни или вонредни, и овој статус на студентот има различно значење од повеќе аспекти.

Редовните студенти имаат обврска да посетуваат редовна настава по сите предмети и имаат можност да го полагаат секој предмет преку 2 колоквиуми во текот на семестарот.

Формирањето на завршна оцена по секој предмет, се добива преку збир на освоени поени од колоквиуми, поени за редовност и активност на предавања и поени од семинарска работа или дополнителна задача/проект и слично. Формирањето на оцена по предметите за редовните студенти се одредува по следниот принцип:

Оцената се формира врз основа на освоените поени во текот на семестарот.

   прв колоквиум (до 35 поени)
+ втор колоквиум (до 35 поени)
+ семинарска работа (до 10 поени)
+ редовност на настава (до 10 поени)
+ активности (до 10 поени)
__________________________________
Максимум поени = 100

Подолу се дадени оценките кои се добиваат врз основа на бројот на поени:

оцена 6: 51-60 поени
оцена 7: 61-70 поени
оцена 8: 71-80 поени
оцена 9: 81-90 поени
оцена 10: 91-100 поени

Формирање оценка кај вонредни студенти

Доколку студентите се во работен однос или од друга причина се спречени да присуствуваат на настава, се запишуваат како вонредни студенти и имаат обврска да ги полагаат испитите во редовните или вонредните сесии во семестарот. Формирањето на завршна оцена за вонредните студенти се одредува по следниот принцип:

   испит (до 70 поени)
+ самостојна проектна активност/семинарска/друго (до 30 поени)
__________________________________
Максимум поени = 100

Подолу се дадени оценките кои се добиваат врз основа на бројот на поени:

оцена 6: 51-60 поени
оцена 7: 61-70 поени
оцена 8: 71-80 поени
оцена 9: 81-90 поени
оцена 10: 91-100 поени


Факултет за информатика | 2017

Уписите на додипломските студии на Факултетот за информатика се веќе започнати! ⏰Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично информатичко искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.И Вие сакате да студирате информатика? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fi/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Thursday, June 29, 2017


CAPTCHA
Please wait...