Наставен кадар

Декан

проф. д-р Орце Симов


Предмети:

Свети Николе:

– Компјутерска Архитектура
– Објективно Програмирање
– Интрнет технологии
– Оперативни системи

проф. д-р Сашо Манасов


Предмети:

Свети Николе:

– Просторни информатички
– Просторни информатички
– Развој на ГИС системи
– Проектна работа
– Основи на интелигентни системи

Битола:

– Просторни информатички
– Просторни информатички
– Развој на ГИС системи

д-р Александар Османли


Предмети:

Битола:

– Компјутерска Архитектура
– Објективно Програмирање

проф. д-р Јулија Атанасова


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

проф. д-р Жанета Сервини


Предмети:

Свети Николе:

– WEB дизајн

Битола:

– Интрнет технологии
– Управување со ИТ проекти
– WEB дизајн

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Бази на податоци
– Бази на податоци 2
– Логичко дизајнирање на инфармациони системи

проф. д-р Љупчо В’чков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Хаџиб Салкиќ


Предмети:

Свети Николе:

– Визуелно програмирање

проф. д-р Димитар Богатинов


Предмети:

Свети Николе:

– Напредно проектирање на компјутерски мрежи

д-р Зоран Алексов


Предмети:

Свети Николе:

– Управување со ИТ проекти
– Визуелно програмирање
– Интеракција човек-компјутер


CAPTCHA
Please wait...