Последипломски студии

Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди 2 насоки на едногодишните последипломски студии.

  • Последипломски (300 ЕКТС)
    • Маркетинг менаџмент (4+1)
    • Менаџмент со човечки ресурси во мали и средни претпријатија (4+1)

Насока Маркетинг менаџмент (4+1)

Маркетинг е областа од менаџментот која се занимава со истражување и задоволување на потребите на клиентите, низ развивање на производите и услугите што ги нуди компанијата и нивно прилагодување на барањата на пазарот. Како негови неизоставни делови се јавуваат планирањето, одредувањето на цената, рекламирњето, промоцијата и дистрибуцијата.

На насоката Маркетинг менаџмент ќе научите за цврстите и нераскинливи врски кои постојат во праксата помеѓу маркетингот и финансиите, сметководството, персоналот, информатичките системи, бизнис комуникациите и стратешкиот менаџмент. Студиите се последипломски, со траење од една година (4+1) или 60 ЕКТС кредити. Услов за упис е студентот да има завршено високо образование при кое се има стекнато со 240 ЕКТС.Овде, како иден маркетинг менаџер, ќе научите како да ги развивате и менаџирате секојдневните релации што се воспоставуваат помеѓу клиентите, конкуренцијата, партнерите, добавувачите и останатите учесници во процесот на продажба.

Ќе научите како да ги идентификувате маркетинг-можностите, да изработувате маркетинг план за искористување на тие можности и да го реализирате маркетинг-планот преку соодветните маркетинг-стратегии во клучните подрачја како производ, цена, промоција и дистрибуција. Ќе можете да водите успешна политика на развој на нови производи, или иновирање на веќе постоечките.

Во рамките на едногодишните студии се опфатени 5 предмети кои студентите треба да ги положат. Од понудените 2 изборни предмети, студентите избираат само 1.

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготовката на магистерскиот труд се стекнувате со стручен назив Магистер по економски науки.

Наставна програма

Маркетинг менаџмент

Факултет за економија и организација на претприемништво
Насока Маркетинг менаџмент
Магистер на економски науки
Едногодишни студии (60 ЕКТС)
1 СЕМЕСТАР
Предмет ЗАД/ИЗБ ЕКТС Оптовареност
1 Теорија на маркетинг Задолжителен 9 270
2 Маркетинг менаџмент Задолжителен 9 270
3 Политика на продажба и цени Задолжителен 9 270
2 СЕМЕСТАР
4 Политина на производ и промоција Изборен 8 240
5 теорија на купување на потрошувачите Изборен 8 240
6 Методологија и научна теорија Ун. Изборен 8 240
7 Организациски менаџмент Ун. Изборен 8 240
Практична работа 4 120
Нацрт на магистерски труд 3 90
Магистерски труд 10 300Насока Менаџмент со човечки ресурси во мали и средни претпријатија (4+1)

На насоката Менаџмент со човечки ресурси ќе научите да „направите место“ за современите модели на управување, кои се пофлексибилни, попрактични и секако, похумани. Студиите се последипломски, со траење од една година (4+1) или 60 ЕКТС кредити Услов за упис е студентот да има завршено високо образование при кое се има стекнато со 240 ЕКТС.

Менаџментот со човечки ресурси може да биде дефиниран како менаџирање на работата и луѓето со цел да се постигнат саканите резултати. Ова е клучен дел од секоја организација и овде на исто мерило се ставаат високите перформанси на луѓето вклучени во организацијата, како и целите на истата.Во современите организации, од сите основни ресурси (суровини, машини, капитал, луѓе) акцентот свесно се става на луѓето. Менаџментот на човечките ресурси е комплексен процес, тесно испреплетен со други аспекти во бизнисот и е стратешки партнер во придонесот за реализација на поставените цели.

Студиите ќе ви овозможат да стекнете знаење за разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси, да го планирате потребниот број и структура на вработените, да ги анализирате и обликувате работите и работните места, да ги придобивате, избирате и распоредувате вработените, како и да ги развивате потенцијалите на секој вработен.

Ќе знаете зошто мотивацијата во работата е важна и како се стимулира, зошто е важна организациската култура и нејзиното постојано унапредување и како се распоредува моќта во организацијата, зошто постојат и како треба да се организираат политичките процеси во неа.

Во рамките на едногодишните студии се опфатени 5 предмети кои студентите треба да ги положат. Од понудените 2 изборни предмети, студентите избираат само 1.

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготовката на магистерскиот труд се стекнувате со стручен назив Магистер по економски науки.

Наставна програма

Менаџмент со човечки ресурси

Факултет за економија и организација на претприемништво
Насока Менаџмент со човечки ресурси во мали и средни претпријатија
Магистер на економски науки
Едногодишни студии
1 СЕМЕСТАР
Предмет ЗАД/ИЗБ ЕКТС Оптовареност
1 Менаџмент со персонал Задолжителен 9 270
2 Mеѓународен менаџмент Задолжителен 9 270
3 Организациски дизајн и промени Задолжителен 9 270
2 СЕМЕСТАР
4 Маркетинг менаџмент Изборен 8 240
5 Менаџмент на малиот бизнис Изборен 8 240
6 Методологија и научна теорија Ун. изборен 8 240
7 Организациски менаџмент Ун. изборен 8 240
Практична работа 4 120
Нацрт на магистерски труд 3 90
Магистерски труд 10 300


Факултет за економија | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за економија се веќе започнати! ⏰Менаџментот и економијата се тесно поврзани со креативноста и иновациите. Доколку сте креативни и мотивирани – припаѓате овде!И Вие сакате да студирате економија и менаџмент? ? Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/feiop/za-fakultetot/ ?Официјален руски партнерски универзитет. ?? ??

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Tuesday, June 27, 2017