Додипломски студии

Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишните додипломски студии.

  • Додипломски (240 ЕКТС)
    • Менаџмент на организација (4+1)
    • Финансии и кредит (4+1)

Нашите додипломски студии ви нудат многу повеќе од само академска титула. Преку практичната настава и работилниците кои ги организираме во и надвор од наставата ќе ви помогнеме да се стекнете потребните вештини, знаење и искуство за да се изградите себеси како добар економист – менаџер.


Насока Менаџмент на организација (4+1)

Менаџмент на организација е најпопуларната насока на Славјански, а студиите траат четири години, односно осум семестри.

На насоката Менаџмент на организација како студент ќе бидете запознаени со основите на менаџментот, бизнис стратегиите, психологијата на бизнис, менаџментот со човечки ресурси, но ќе изучувате и предмети од економијата кои ќе ви бидат значајни за менаџирањето на компанијата или организацијата каде ќе работите во иднина.Предметите од оваа надока ќе ви дадат јасна слика за менаџерските функции, улоги, одлуки и вештини. Детално ќе ги проучите сите менаџерски функции – планирање, организирање, раководење и контролирање. Ќе се посвети внимание на решавањето на проблеми и донесување одлуки, справување со организациски конфликти и управување во кризни ситуации. Преку вежби, како идни менаџери  ќе  бидете запознаени со повеќе начини на тимска работа и воспоставање и одржување на комуникацијата и соработка со експерти од разни области.

Во рамките на четиригодишните студии се опфатени 32 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Откако ќе дипломирате ќе се стекнете со стручен назив дипломиран економист – менаџер и диплома што отвора широк спектар на можности за вработување и градење на успешна кариера.

Наставна програма

Менаџмент на организација

Факултет за eкономија и организација на претприемништво
Насока: Менаџмент на организација
Дипломиран економист – менаџер
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Развој на економската мисла Задолжителен 8 240
2 Основи на сметководство Задолжителен 8 240
3 Социологија Изборен 7 210
4 Економска теорија Изборен 7 210
5 Славјанство Изборен 7 210
6 Деловна етика Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Економска математика Задолжителен 8 240
8 Економска географија Задолжителен 8 240
9 Руски јазик 1 Изборен 7 210
10 Англиски јазик 1 Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Деловно претпријатие Задолжителен 8 240
2 Макроекономија Задолжителен 8 240
3 Руски јазик 2 Изборен 7 210
4 Англиски јазик 2 Изборен 7 210
5 Основи на право Изборен 7 210
6 Филозофија Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Статистичка математика Задолжителен 8 240
8 Финансов менаџмент Задолжителен 8 240
9 Деловно право Изборен 7 210
10 Економско  право Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на маркетинг Задолжителен 8 240
2 Кризен менаџмент Задолжителен 8 240
3 Финансиски пазари Изборен 7 210
4 Сметководствена контрола и ревизија Изборен 7 210
5 Даночен систем Изборен 7 210
6 Основи на осигурување и ризик Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Менаџмент на човечки ресурси Задолжителен 8 240
8 Производствен менаџмент Задолжителен 8 240
9 Англиски јазик 1 Изборен 7 210
10 Руски јазик 2 Изборен 7 210
11 Формирање на цени Ун. изборен 7 210
12 Политикологија Ун. изборен 7 210
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Стратегиски менаџмент Задолжителен 8 240
2 Оперативен менаџмент Задолжителен 8 240
3 Англиски јазик 2 Изборен 7 210
4 Руски јазик 2 Изборен 7 210
5 Организациско однесување Изборен 7 210
6 Вреднување на трудот Изборен 7 210
8 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Инвестиционен  менаџмeнт Задолжителен 8 240
8 Банкарски менаџмент Задолжителен 8 240
9 Менаџмент на природни ресурси Изборен 7 210
10 Информатички системи Изборен 7 210
11 Историја на Русија и Македонија Ун. изборен 7 210
12 Електронски бизнис Ун. изборен 7 210Насока Финансии  и кредит (4+1)

Финансиите играат значајна улога во стабилноста на светската економија, што значи дека тие се директно или индиректно поврзани со сите нас. Финансии и кредит е насока за сите оние кои сакаат да се вработат во областа на финансиите (сметководители, банкари). Студиите траат четири години, односно осум семестри.

Во наставната програма ќе ви бидат објаснети суштината и практичното значење на основните принципи на финансиите, ќе научите да ги познавате карактеристиките и видовите на различни финансиски инструменти (обврзници, акции, штедни влогови, заеми, финансиски деривати, итн.), ќе ги научите принципите на вреднување на финансиските инструменти, односно основните фактори од кои зависи одлуката на инвеститорот во кои од финансиските инструменти ќе ги вложи своите пари.

Вклучени се и предмети од областа на сметководството, каде ќе бидете запознаени со основните техники на книжење на средствата, со сметководственото евидентирање на приходите и расходите…Финансии и кредит е насока која ќе ви помогне да ги развиете своите аналитички вештини, како и вештините за донесување заклучоци. Постојат бројни претходно подготвени теории кои можат да ви помогнат да одлучите кое финансиско решение е најдобро, но овде ќе научите дека секоја ситуација е различна. Претходно подготвените теории ќе ви помогнат да ги согледате работите, но не значи дека секогаш ќе можат да се имплементираат такви какви што се.

Токму затоа, овде ќе научите да го развиете вашето „чувство“ за справување со работите кои не може да се предвидат, кое вам, како иден економист, ќе ви биде најдобар сојузник.

Во рамките на четиригодишните студии се опфатени 32 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

По дипломирањето ќе се стекнете со стручен назив дипломиран економист.

Наставна програма

Финансии и кредит

Факултет за економија и организација на претприемништво
Насока: Финансии и кредит
Дипломиран економист
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Развој на економската мисла Задолжителен 8 240
2 Основи на сметководство Задолжителен 8 240
3 Социологија Изборен 7 210
4 Економска теорија Изборен 7 210
5 Славјанство Изборен 7 210
6 Деловна етика Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Економска математика Задолжителен 8 240
8 Економска географија Задолжителен 8 240
9 Руски јазик 1 Изборен 7 210
10 Англиски јазик 1 Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Деловно претпријатие Задолжителен 8 240
2 Макроекономија Задолжителен 8 240
3 Руски јазик 2 Изборен 7 210
4 Англиски јазик 2 Изборен 7 210
5 Основи на право Изборен 7 210
6 Филозофија Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Статистичка математика Задолжителен 8 240
8 Финансов менаџмент Задолжителен 8 240
9 Деловно право Изборен 7 210
10 Економско  право Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Финансиски пазари Задолжителен 8 240
2 Даночен систем Задолжителен 8 240
3 Електронски бизнис Изборен 7 210
4 Логика Изборен 7 210
5 Сметководствена контрола и ревизија Изборен 7 210
6 Претприемачки менаџмент Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Формирање на цени Задолжителен 8 240
8 Финансии и кредит Задолжителен 8 240
9 Англиски јазик 1 Изборен 7 210
10 Руски јазик 2 Изборен 7 210
11 Сметководствена пресметка Ун. изборен 7 210
12 Проект менаџмент Ун. изборен 7 210
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Банкарско работење Задолжителен 8 240
2 Девизен систем на работење Задолжителен 8 240
3 Англиски јазик 2 Изборен 7 210
4 Руски јазик 2 Изборен 7 210
5 Организациско однесување Изборен 7 210
6 Деловни системи Изборен 7 210
ОСМИ СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Меѓународна трговија Задолжителен 8 240
8 Инвестиции Задолжителен 8 240
9 Информатички технологии Изборен 7 210
10 Информатички системи Изборен 7 210
11 Историја на Русија и Македонија Ун. изборен 7 210
12 Електронски бизнис Ун. изборен 7 210


Факултет за економија | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за економија се веќе започнати! ⏰Менаџментот и економијата се тесно поврзани со креативноста и иновациите. Доколку сте креативни и мотивирани – припаѓате овде!И Вие сакате да студирате економија и менаџмент? ? Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/feiop/za-fakultetot/ ?Официјален руски партнерски универзитет. ?? ??

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Tuesday, June 27, 2017