Последипломски студии

Факултетот за безбедносно инженерство е еден од помладите факултети на МСУ и нуди две насоки на последипломските студии. Од последипломските студии нудиме специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС) и магистерски (петта година – до 300 ЕКТС).

 • Последипломски студии
  • Специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС кредити)
   • Безбедност при работа (3+2)
   • Безбедност од пожар (3+2)
  • Магистерски (петта година – до 300 ЕКТС кредити)
   • Безбедност при работа (3+2)
   • Безбедност од пожар (3+2)

Насока Безбедност при работа (3+2)

Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат.

Целта на заштитата при работа е да се создадат сигурни работни услови за спречување на повредите на работното место, професионалните заболувања и несреќите, односно смалување на можните штетни последици доколку опасноста не може да се отстрани комплетно.Специјалистичките студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на специјалистичките студии можат да направат студенти кои при претходните студии се стекнале со најмалку 180 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 240 ЕКТС кредити и можат да направат упис во петта година (магистерски студии).

Магистерските студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на магистерските студии можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале со најмалку 240 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 300 ЕКТС кредити и стручен назив магистер по безбедност при работа.

Во рамките на едногодишните студии предвидено е студентот да положи вкупно 8 предмети, односно по 4 во секој семестар.

Од понудени 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

Наставна програма

Специјалистички (четврта година)

Факултет за безбедносно инженерство
Безбедност при работа
Специјалистички, до 240 ЕКТС
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Безбедносно инженерство Задолжителен 8 240
2 Доверливост и безбедност на системи Задолжителен 8 240
3 Ергономско проектирање Изборен 7 210
4 Моделирање и симулација на ризик Изборен 7 210
5 Безбедност во технолошки системи Изборен 7 210
6 Вентилација на објекти Изборен 7 210
8 СЕМЕСТАР
1 Безбедност на машини Задолжителен 8 240
2 Безбедност на стратешки енергетски објекти Задолжителен 8 240
3 Токсикологија Изборен 7 210
4 Системи за гаснење на пожар Изборен 7 210
5 Заштита од пожари и експлозии Изборен 7 210
6 Инженерска економија Изборен 7 210

Магистерски (петта година)

Магистерски, 300 ЕКТС
9 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Проектирање и менаџмент со системи за безбедност при работа Задолжителен 8 240
2 Законска регулатива за безбедност при работа Задолжителен 8 240
3 Менаџмент на одржување Изборен 7 210
4 Заштита од дејство на ел. енергија Изборен 7 210
5 Менаџмент на проекти Изборен 7 210
6 Заштита на здравјето Изборен 7 210
10 СЕМЕСТАР
1 Стручна пракса Задолжителен 8 240
2 Магистерски труд Задолжителен 8 240
3 Менаџмент на човечки ресурси за безбедност при работа Изборен 7 210
4 Комфор на работна средина Изборен 7 210
5 Методологија и научна теорија Изборен 7 210
6 Организациски менаџмент Изборен 7 210


 


Насока Безбедност од пожар (3+2)

Безбедноста од пожар се однесува на заштитата во случај на пожар, инструментите и апаратите за безбедно гаснење, тактиката за интервенции и спасување, а пред се спречување на негово настанување.

Основната цел на програмата за Безбедност од пожар е подготовка на студентите за применување на научни достигнувања во решавање на проблемите поврзани со заштитата од пожар.Специјалистичките студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на специјалистичките студии можат да направат студенти кои при претходните студии се стекнале со најмалку 180 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 240 ЕКТС кредити и можат да направат упис во петта година (магистерски студии).

Магистерските студии се со времетраење од една година (+60 ЕКТС кредити). Упис на магистерските студии можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале со најмалку 240 ЕКТС кредити. По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со 300 ЕКТС кредити и стручен назив магистер по безбедност од пожар.

Во рамките на едногодишните студии предвидено е студентот да положи вкупно 8 предмети, односно по 4 во секој семестар.

Од понудени 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

Наставна програма

Специјалистички (четврта година)

Факултет за безбедносно инженерство
Насока Безбедност од пожар
Специјалистички, 240 ЕКТС
7 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС Оптовареност
1 Безбедносно инженерство Задолжителен 8 240
2 Теорија на палење и горење Задолжителен 8 240
3 Динамика на пожари Изборен 7 210
4 Заштита на згради од пожар Изборен 7 210
5 Заштита од пожар при ел. празнење Изборен 7 210
6 Ризици од опасни материјали Изборен 7 210
8 СЕМЕСТАР
1 Теорија на отпорност од пожари Задолжителен 8 240
2 Системи за гаснење на пожар Задолжителен 8 240
3 Алармни системи Изборен 7 210
4 Моделирање и симулација на пожар Изборен 7 210
5 Пренос на топлина и маса Изборен 7 210
6 Инженерска економија Изборен 7 210

Магистерски (петта година)

Магистерски, 300 ЕКТС
9 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Тактика за интервенција и спасување Задолжителен 8 240
2 Заштита од пожар и експлозија во технолошки процеси Задолжителен 8 240
3 Менаџмент на одржување Изборен 7 210
4 Менаџмент за заштита од пожар Изборен 7 210
5 Менаџмент на проекти Изборен 7 210
6 Економика при заштита од пожар Изборен 7 210
10 СЕМЕСТАР
1 Стручна пракса Задолжителен 8 240
2 Магистерски труд Задолжителен 8 240
3 Менаџмент на човечки ресурси при безбедност од пожари Изборен 7 210
4 Заштита на животна средина и пожари Изборен 7 210
5 Методологија и научна теорија Изборен 7 210
6 Организациски менаџмент Изборен 7 210


Факултет за безбедносно инженерство | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за безбедносно инженерство се веќе започнати! ⏰Дали знаевте дека нашиот Факултет за безбедносно инженерство е прв и единствен факултет од ваков вид во Македонија? 🤔Подготвени со широко познавање на технологијата и психологијата на работното место, студентите ќе може да донесуваат одлуки поврзани со безбедноста и со тоа да ја заштитат околината, како и луѓето кои живеат во неа. Ова е Вашата шанса да го промените светот. И Вие сакате да студирате безбедност при работа или пожар? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fbi/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Monday, June 26, 2017