Наставен кадар

Декан

проф. д-р Александар Гроздановски


Предмети:

Свети Николе:

– Статистика и обработка на податоци
– Заштита при транспорт и складирање

Битола:

– Статистика и обработка на податоци
– Заштита при транспорт и складирање

д-р Тони Петрески


Предмети:

Свети Николе:

– Безбедност и вонредни ситуации
– Принципи за заштита на работа и пожари

Битола:

– Безбедност и вонредни ситуации
– Принципи за заштита на работа и пожари

проф. д-р Душан Николовски


Предмети:

Свети Николе:

– Теорија на системи и ризик
– Теорија и организација на заштита

Битола:

– Теорија и организација на заштита

д-р Анита Ристевска


Предмети:

Свети Николе:

– Социјална Екологија

Битола:

– Социјална Екологија

м-р Мартин Ѓоргиев


Предмети:

Битола:

– Заштита од дејство на електрична енергија (асистент)

проф. д-р Цветанка Митревска


Предмети:

Свети Николе:

– Техничка механика
– Безбедност на опрема и производи

Битола:

– Техничка механика
– Термопостројки
– Безбедност на опрема и производи

проф. д-р Синиша Цветковиќ


Предмети:

Свети Николе:

– Термодинамика
– Термопостројки
– Основи на теорија на процесот горење

проф. д-р Радомир Цветановски


Предмети:

Битола:

– Термодинамика
– Теорија на системи и ризик

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

проф. д-р Лидија Јолеска


Предмети:

Битола:

– Основи на теорија на процесот горење

проф. д-р Снежана Малцов


Предмети:

Свети Николе:

– Мониторинг на животна средина
– Средства за гасење на пожар

Битола:

– Мониторинг на животна средина
– Средства за гасење на пожар

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Информатика

Битола:

– Основи на Информатика

проф. д-р Ристо Петков


Предмети:

Свети Николе:

– Системи за детекција и на пожари

Битола:

– Системи за детекција и на пожари

проф. д-р Сашо Манасов


Предмети:

Свети Николе:

– Заштита од дејство на електрична енергија

Битола:

– Заштита од дејство на електрична енергија

проф. д-р Слободан Бундалевски


Предмети:

Свети Николе:

– Ергономија на работно место

Битола:

– Ергономија на работно место

проф. д-р Деан Брковски


Предмети:

Свети Николе:

– Опрема за интервенција и спасување

Битола:

– Опрема за интервенција и спасување

проф. д-р Никола Камчев


Предмети:

Битола:

– Медицина на трудот

проф. д-р Љупчо В’чков


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на професионален ризик
– Основи на менаџмент

проф. д-р Јулијана Силјаноска


Предмети:

Битола:

– Менаџмент на професионален ризик

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис


CAPTCHA
Please wait...