Последипломски студии

Насока Клиничка и советодавна психологија

Оваа насока на Факултетот за психлогија овозможува стручна подготовка на студентите за обезбедување на директни услуги, советување и третман на индивидуи, групи и заедници кои имаат потреба од помош. Насоката е наменета за сите оние кои сакаат да се грижат за луѓето, да работат на социјални промени и да направат нешто во врска со унапредување на квалитетот на живот на индивидуално и глобално ниво.

Студиите можат да бидат со со времетраење од една година (60 кредити) или две години (120 кредити). Упис  на двегодишни студии (3+2) можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале најмалку со 180 ЕКТС, додека упис едногодишни (4+1) последипломски студии може да извршат студенти кои при студирањето се стекнал со 240 ЕКТС. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со стручен назив Магистер на психолошки науки.

Наставна програма

Двегодишни студии (3+2)

Факултет за психологија
Клиничка и советодавна психологија
Магистер на психолошки науки
Двегодишни студии (3+2)
1 Семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Здравствена психологија Задолжителен 15 450
2 Психички растројства, етиологија и дијагностика Задолжителен 15 450
2 Семестар
3 Психолошки интервенции и третмани Задолжителен 15 450
4 Психолошко советување Задолжителен 15 450
3 Семестар
5 Ментална хигиена Изборен 10 300
6 Основи на психотерапија Изборен 10 300
7 Унапредување на менталното здравје во заедницата Изборен 10 300
8 Проценка на личноста и психопатолошките отстапувања Изборен 10 300
9 Методологија и научна теорија Ун. Изборен 10 300
10 Организациски менаџмент Ун. Изборен 10 300
4 Семестар
  Практична работа   10 300
Нацрт на магистерски труд 10 300
Магистерски труд 10 300

Едногодишни студии (4+1)

Факултет за Психологија
Клиничка и советодавна психологија
Магистер на психолошки науки
Едногодишни студии (4+1)
1 семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Психички растројства етиологија и дијагностика Задолжителен 10 300
2 Психолошки интервенции и третмани Задолжителен 10 300
2 семестар
3 Здравствена психологија Изборен 10 300
4 Основи на психотерапија Изборен 10 300
5 Психолошко советување Изборен 8 240
6 Унапредување на менталното здравје во заедницата Изборен 8 240
7 Методологија и научна теорија Ун. Изборен 6 180
8 Организациски менаџмент Ун. Изборен 6 180
Практична работа 4 120
Нацрт на магистерски труд 3 90
Магистерски труд 10 300


Насока Психологија во социјалната заштита

Оваа насока е наменета за студентите кои имаат интерес да  ги истражуваат и да одговорат на психолошките потреби на луѓето, преку процена и третман на нивните ментални, емоционални и бихевиорални проблеми.

Студентите на оваа насока изучуваат предмети со кои се стекнуваат со знаeња за  подобрување и  унапредување на менталното здравје, а задолжителната практична настава низ многу институции во Република Македонија само допринесува да ги подобрат вештините за соочување со предизвиците на клиничката и советодавна работа.

Студиите можат да бидат со со времетраење од една година (60 кредити) или две години (120 кредити). Упис  на двегодишни студии (3+2) можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале најмалку со 180 ЕКТС, додека упис едногодишни (4+1) последипломски студии може да извршат студенти кои при студирањето се стекнале со 240 ЕКТС.

По завршувањето на студиите студентот се стекнува со стручен назив Магистер на психолошки науки.

Наставна програма

Двегодишни студии (3+2)

Факултет за психологија
Насока Психологија во социјалната заштита
Магистер на психолошки науки
Двегодишни студии (3+2)
1 Семестар
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Социјална заштита во Р. Македонија Задолжителен 15 450
2 Семејна терапија Задолжителен 15 450
2 Семестар
3 Психологија на заедницата Задолжителен 15 450
4 Ментална хигиена и советување Задолжителен 15 450
3 Семестар
5 Психолошко советување во стрес и криза Изборен 10 300
6 Основи на психотерапија Изборен 10 300
7 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение Изборен 10 300
8 Унапредување на менталното здравје во заедницата Изборен 10 300
9 Методологија и научна теорија Ун. Изборен 10 300
10 Организациски менаџмент Ун. Изборен 10 300
4 Семестар
  Практична работа 10 300
Нацрт на магистерски труд 10 300
Магистерски труд 10 300

Едногодишни студии (4+1)

Факултет за психологија
Психологија во социјалната заштита
Магистер на психолошки науки
Едногодишни студиии (4+1)
1 семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Социјална заштаита во Р. Македонија Задолжителен 10 300
2 Семејна терапија Задолжителен 10 300
2 семестар
3 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение Изборен 10 300
4 Психологија на заедницата Изборен 10 300
5 Психолошко советување во стрес и криза Изборен 8 240
6 Основи на психотерапија Изборен 8 240
7 Методологија и научна теорија Ун. Изборен 6 180
8 Организациски менаџмент Ун. Изборен 6 180
Практична работа 4 120
Нацрт на магистерски труд 3 90
Магистерски труд 10 300