Додипломски студии

Насока Компјутерски системи и мрежи

Наставна програма

Компјутерски системи и мрежи

Факултет за информатика
Компјутерски системи и мрежи
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИКА
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на програмирање Задолжителен 8 240
2 Апликативни програми Задолжителен 8 240
3 Алгоритми и структура на податоци Изборен 7 210
4 Математика Изборен 7 210
5 Англиски Изборен 7 210
6 Теорија на информации Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Компјутерска архитектура Задолжителен 8 240
8 Објектно програмирање Задолжителен 8 240
9 Просторни информациски системи Изборен 7 210
10 Компјутерско инженерство и менаџмент Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Компјутерски мрежи 1 Задолжителен 8 240
2 Визуелно програмирање Задолжителен 8 240
3 Управување со IT проекти Изборен 7 210
4 Софтверско инженерство Изборен 7 210
5 Развој на ГИС системи Изборен 7 210
6 Безбедност на компјутерски системи Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Бази на податоци Задолжителен 8 240
8 Оперативни системи Задолжителен 8 240
9 Компјутерска графика Изборен 7 210
10 WEB  дизајн Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Компјутерски мрежи 2 Задолжителен 8 240
2 Интернет технологии Задолжителен 8 240
3 Развој на ГИС системи Изборен 7 210
4 Основи на интелигентни системи Изборен 7 210
5 Информатичка етика Изборен 7 210
6 Безбедност на компјутерски системи Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Проектна работа Задолжителен 8 240
8 Напредно проектирање Задолжителен 8 240
9 Интеракција човек-компјутер Изборен 7 210
10 Безжични и мобилни технологии Изборен 7 210
11 Логичко дизајнирање на информациони системи Ун. изборен 7 210
12 Основи на интелигентни системи Ун. изборен 7 210

Насока Софтверски технологии (3+2)

Наставна програма

Софтверски технологии

Факултет за Информатика
Софтверски технологии
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИКА
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на програмирање Задолжителен 8 240
2 Апликативни програми Задолжителен 8 240
3 Алгоритми и структура на податоци Изборен 7 210
4 Математика Изборен 7 210
5 Англиски Изборен 7 210
6 Теорија на информации Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Компјутерска архитектура Задолжителен 8 240
8 Објектно програмирање Задолжителен 8 240
9 Просторни информациски системи Изборен 7 210
10 Компјутерско инженерство и менаџмент Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 WEB  дизајн Задолжителен 8 240
2 Софтверско инженерство Задолжителен 8 240
3 Анализа на софтверски потреби Изборен 7 210
4 Математика 2 Изборен 7 210
5 Конструкција на софтвер Изборен 7 210
6 Компјутерски мрежи Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Интернет технологии Задолжителен 8 240
8 Управување со IT проекти Задолжителен 8 240
9 Интеракција човек-компјутер Изборен 7 210
10 Развој на ГИС системи Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Интернет програмирање Задолжителен 8 240
2 Бази на податоци 1 Задолжителен 8 240
3 Оперативни системи Изборен 7 210
4 Мултимедиски системи Изборен 7 210
5 Конструкција на софтвер Изборен 7 210
6 Компјутерска графика Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Проектна работа Задолжителен 8 240
8 Визуелно програмирање Задолжителен 8 240
9 Бази на податоци 2 Изборен 7 210
10 Логичко дизајнирање на  информациони системи Изборен 7 210
11 Основи на интелигентни системи Ун. изборен 7 210
12 Системски софтвер Ун. изборен 7 210