Последипломски студии

Насока Безбедност при работа

Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат.

Наставна програма

Специјалистички (четврта година)

Факултет за безбедносно инженерство
Безбедност при работа
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Безбедносно инженерство Задолжителен 8 240
2 Доверливост и безбедност на системи Задолжителен 8 240
3 Ергономско проектирање Изборен 7 210
4 Моделирање и симулација на ризик Изборен 7 210
5 Безбедност во технолошки системи Изборен 7 210
б Вентилација на објекти Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
7 Безбедност на машини Задолжителен 8 240
8 Безбедност на стратешки енергетски објекти Задолжителен 8 240
9 Токсикологија Изборен 7 210
10 Системи за гаснење на пожар Изборен 7 210
11 Заштита од пожари и експлозии Изборен 7 210
12 Инженерска економија Изборен 7 210

Магистерски (петта година)

МАГИСТЕРСКИ
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Проектирање и менаџмент со системи за безбедност при работа Задолжителен 8 240
2 Законска регулатива за безбедност при работа Задолжителен 8 240
3 Менаџмент на одржување Изборен 7 210
4 Заштита од дејство на ел. енергија Изборен 7 210
5 Менаџмент на проекти Изборен 7 210
6 Заштита на здравјето Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
7 Стручна пракса Задолжителен 8 240
8 Магистерски труд Задолжителен 8 240
9 Менаџмент на човечки ресурси за безбедност при работа Изборен 7 210
10 Комфор на работна средина Изборен 7 210
11 Методологија и научна теорија Изборен 7 210
12 Организациски менаџмент Изборен 7 210
Насока Безбедност од пожар

Безбедноста од пожар се однесува на заштитата во случај на пожар, инструментите и апаратите за безбедно гаснење, тактиката за интервенции и спасување, а пред се спречување на негово настанување.

Наставна програма

Специјалистички (четврта година)

Факултет за безбедносно инженерство
Безбедност од пожар
Специјалистички
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС Оптовареност
1 Безбедносно инженерство Задолжителен 8 240
2 Теорија на палење и горење Задолжителен 8 240
3 Динамика на пожари Изборен 7 210
4 Заштита на згради од пожар Изборен 7 210
5 Заштита од пожар при ел. празнење Изборен 7 210
6 Ризици од опасни материјали Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
7 Теорија на отпорност од пожари Задолжителен 8 240
8 Системи за гаснење на пожар Задолжителен 8 240
9 Алармни системи Изборен 7 210
10 Моделирање и симулација на пожар Изборен 7 210
11 Пренос на топлина и маса Изборен 7 210
12 Инженерска економија Изборен 7 210

Магистерски (петта година)

Магистерски
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Тактика за интервенција и спасување Задолжителен 8 240
2 Заштита од пожар и експлозија во технолошки процеси Задолжителен 8 240
3 Менаџмент на одржување Изборен 7 210
4 Менаџмент за заштита од пожар Изборен 7 210
5 Менаџмент на проекти Изборен 7 210
6 Економика при заштита од пожар Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
7 Стручна пракса Задолжителен 8 240
8 Магистерски труд Задолжителен 8 240
9 Менаџмент на човечки ресурси при безбедност од пожари Изборен 7 210
10 Заштита на животна средина и пожари Изборен 7 210
11 Методологија и научна теорија Изборен 7 210
12 Организациски менаџмент Изборен 7 210