Додипломски студии

Насока Безбедност при работа (3+2)

Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат.

Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Наставна програма

Безбедност при работа

Факултет за Безбедносно инженерство
Безбедност при работа
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БЕЗБЕДНОСТ
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Математика Задолжителен 8 240
2 Хемија Задолжителен 8 240
3 Физичка работа и животна средина Изборен 7 210
4 Правни основи за безбедн. при работа Изборен 7 210
5 Електротехника Изборен 7 210
6 Руски јазик Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Техничка механика Задолжителен 8 240
8 Термодинамика Задолжителен 8 240
9 Механика на флуиди Изборен 7 210
10 Термопостројки Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на заштитни системи Задолжителен 8 240
2 Процена на безбедн. на работно место Задолжителен 8 240
3 Опасност од електрична енергија Изборен 7 210
4 Менаџмент на природни ресурси Изборен 7 210
5 Енергетика и опкружување Изборен 7 210
6 Постројки и инсталации под притисок Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Теорија на системи и ризик Задолжителен 8 240
8 Статистика и обработка на податоци Задолжителен 8 240
9 Социјална екологија Изборен 7 210
10 Медицина на трудот Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Ризик од опасни материјали Задолжителен 8 240
2 Ризик од механички дејствија Задолжителен 8 240
3 Заштита од бучава и вибрации Изборен 7 210
4 Индикатори за квалит. работна средина Изборен 7 210
5 Англиски јазик Изборен 7 210
6 Индустриска екологија Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Безбедност на опрема и производи Задолжителен 8 240
8 Заштита при транспорт и складирање Задолжителен 8 240
9 Ергономија на работнo место Изборен 7 210
10 Принципи за зашт. на работа и пожари Изборен 7 210
11 Мониторинг на животна средина Ун. изборен 7 210
12 Менаџмент на професионален ризик Ун. изборен 7 210Насока Безбедност од пожар (3+2)

Безбедноста од пожар се однесува на заштитата во случај на пожар, инструментите и апаратите за безбедно гаснење, тактиката за интервенции и спасување, а пред се спречување на негово настанување.

Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Наставна програма

Безбедност од пожар

Факултет за Безбедносно инженерство
Безбедност од пожар
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО БЕЗБЕДНОСТ ОД ПОЖАР
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Математика Задолжителен 8 240
2 Хемија Задолжителен 8 240
3 Хемиска работа и животна средина Изборен 7 210
4 Правни основи за безбедн. при работа Изборен 7 210
5 Електротехника Изборен 7 210
6 Руски јазик Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Техничка механика Задолжителен 8 240
8 Термодинамика Задолжителен 8 240
9 Механика на флуиди Изборен 7 210
10 Основи на теорија на процесот горење Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Технички материјали Задолжителен 8 240
2 Технички системи и заштита Задолжителен 8 240
3 Управување со пожарни ризици Изборен 7 210
4 Пожари и експлозии Изборен 7 210
5 Животна средина и здравје Изборен 7 210
6 Цивилна заштита Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Безбедност и вонредни ситуации Задолжителен 8 240
8 Статистика и обработка на податоци Задолжителен 8 240
9 Системи за детекција на пожари Изборен 7 210
10 Заштита од дејство на ел.енергија Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Тактика за интервенции и спасување Задолжителен 8 240
2 Мобилна опрема за гаснење пожари Задолжителен 8 240
3 Екотоксикологија Изборен 7 210
4 Индикатори за квалит. работна средина Изборен 7 210
5 Англиски јазик Изборен 7 210
6 Индустриска екологија Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Опрема за интервенција и спасување Задолжителен 8 240
8 Средства за гаснење на пожар Задолжителен 8 240
9 Заштита при транспорт и складирање Изборен 7 210
10 Принципи за зашт. на работа и пожари Изборен 7 210
11 Менаџмент на професионален ризик Ун. изборен 7 210
12 Теорија и организација на заштита Ун. изборен 7 210